Všeobecné informácie o lyžiarskych zájazdoch a službách

 

 

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK

CK HITKA má pre prípad úpadku CK v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. uzavreté poistenie zájazdu v UNIQA poisťovňa, a.s. Na jeho využitie je nutná Zmluva o zájazde. Súčasťou ponuky CK sú však aj služby, ktoré v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. nie sú zájazdom ani spojenými službami. Na tieto sa tak poistenie zájazdu UNIQA nevzťahuje. Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA však primerane platia aj pre tieto služby.

Termíny

Termíny lyžiarskych zájazdov a pobytov do jednotlivých stredísk sú uvedené v príslušných tabuľkách. V ponuke môžu byť lyžiarske zájazdy s autobusovou prepravou, s kombinovanou prepravou autobus - vlak, s prepravou špeciálnym vlakom, lietadlom, ako aj lyžiarske zájazdy s vlastnou dopravou (môžu byť aj v termínoch autobusových lyžiarskych zájazdov, alebo taktiež v samostatných termínoch) s rôznym typom ubytovania - obvykle v štúdiách a apartmánoch, príp. v hoteloch. Pre náročnejších je uvedená aj orientačná ponuka lyžiarskych zájazdov s ubytovaním vyššieho štandardu (využiteľné pri všetkých typoch prepravy). Súčasťou ponuky sú aj služby, ktoré v zmysle zákona č. 170/2018 Z.z. nie sú zájazdom ani spojenými službami. 

Autobusová preprava

Autobusová preprava umožňuje cestovať bez starostí a relatívne pohodlne. Každý účastník autobusovej prepravy má nárok len na jedno sedadlo s číslom podľa pridelenej miestenky, resp. označené svojím menom. Bez súhlasu CK HITKA nie je možné prípadné voľné miesta vo vozidle svojvoľne obsadzovať ani zapratať batožinou. V základných cenách autobusových lyžiarskych zájazdov je zahrnutá preprava autobusom (obvykle s klimatizáciou, s občerstvením za EUR a s videom). Autobus môže byť aj poschodový. Vo výnimočných situáciách či v prípade, že počet účastníkov prepravy autobusom nie je dostatočný na jeho naplnenie, si však CK HITKA vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia pristaviť aj minibus (21 miestny) či malý autobus (napr. 27-miestny). Táto zmena sa tak nepokladá za vadu zájazdu a nie je ani dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Preprava osôb v autobuse je povinná či nutná výlučne na sedadlách po pripútaní sa bezpečnostnými pásmi (aj bez predchádzajúceho vyzvania zo strany vodiča či organizátora zájazdu). Zakázané je spať na podlahe v chodbičke, resp. v uličke autobusu, ktorý je v pohybe.

V autobusoch je pri našich prepravách ako občerstvenie obvyklý predaj kávy, piva a nealko nápojov v EUR. Odchody autobusov sú zvyčajne v piatok vo večerných hodinách z Bratislavy. Operadlá sedadiel v autobusoch sú spravidla čiastočne sklápateľné, niektoré sedadlá však vzhľadom na ich umiestnenie majú rozsah sklopenia ich operadla viac alebo menej obmedzený. Aj takéto miesta v autobuse sú však pokladané za plnohodnotné a bez nároku na zľavu. Funkčnosť WC môže byť trvale vylúčená (pri nižších teplotách, jeho preplnení, z iného dôvodu) a CK HITKA nemá povinnosť vopred o tom inak informovať. V takom prípade sa to nepokladá za vadu prepravy. Trasa autobusovej prepravy je závislá na lyžiarskom stredisku a pre francúzske strediská môže mať najmä tieto alternatívy: a) Bratislava - Rakúsko - Nemecko - Švajčiarsko - Francúzsko, b) Bratislava - Rakúsko - Taliansko - Francúzsko. Zvolená trasa zvykne byť uvedená v pokynoch na lyžiarsky zájazd. Zastávky sú len technického charakteru a sú organizované v časových úsekoch po približne 3,5 hodine. Po príchode autobusu do lyžiarskeho strediska končí preprava účastníkov lyžiarskeho zájazdu na mieste určenom miestnymi pravidlami na vystupovanie a vykladanie batožiny. V každom lyžiarskom stredisku je to individuálne a vodič autobusu to nemôže nijako ovplyvniť. Takéto miesto tak môže byť od rezidencie či hotela aj vzdialené a situácia si potom vyžaduje od účastníkov lyžiarskeho zájazdu prenos batožiny do ich ubytovacieho objektu vlastnými silami a na vlastnú zodpovednosť. Starostlivosť o batožinu po jej vyložení z autobusu tak už nie je vecou vodičov, ani CK HITKA. Autobusy spravidla ostávajú počas trvania lyžiarskeho zájazdu v stredisku. Prípadný výjazd autobusu do iného strediska sa platí na mieste podľa počtu záujemcov. Odchody autobusov z lyžiarskeho strediska sú zvyčajne v piatok vo večerných hodinách (najskôr o 17:30 hod.) spravidla z rovnakého miesta, na ktorom sa skončila preprava do lyžiarskeho strediska. S príchodom do Bratislavy sa počíta v sobotu popoludní. V prípade záujmu alebo vytvorenia skupiny nad 20 osôb je možné zabezpečiť odchod autobusu aj z iného miesta v SR mimo Bratislavy. Takáto preprava však môže byť vykonaná aj iným autobusom ako pri vlastnom zájazde a za cenu podľa dohody (v nadväznosti na miesto pristavenia, km vzdialenosť a počet osôb). Preprava autobusom môže byť realizovaná aj bez účasti nášho organizátora lyžiarskeho zájazdu, t.j. na spôsob linkovej prepravy. V takom prípade bude zabezpečená prítomnosť organizátora len pri nástupe či výstupe v Bratislave.

V prípade, že cestovanie v autobuse (či v inom dopravnom prostriedku) bude vyžadovať z dôvodu pandémie či iného podobného vážneho dôvodu nutné hygienické opatrenia alebo isté obmedzenia, cestujúci je povinný ich dodržiavať, resp. sa im podvoliť. Platí to aj pre prípadnú povinnosť nosiť po celý čas prepravy rúško. Uvedené primerane platí aj pri pobyte v ubytovacom zariadení. Cestujúci je súčasne povinný mať vlastné prostriedky na ochranu zdravia svojho či ostatných cestujúcich.

Ak orgány štátu (na Slovensku alebo v zahraničí) určia ako podmienku účasti na autobusovom zájazde preukázanie sa platným OTP protokolom (t.j. osoby plne zaočkované, po prekonaní ochorenia alebo testované), rovnaké podmienky bude musieť rešpektovať či strpieť aj každý cestujúci. Ak to bude vyžadované, môže nastať aj situácia, že cestujúci s platným OTP protokolom budú cestovať samostatným autobusom a cestujúci bez platného OTP protokolu zase v inom.

Z doterajších skúseností a poznatkov sa javí, že každý cestujúci bez OTP protokolu bude na základe opatrení jednotlivých štátov na zabránenie šíreniu COVID-19 vystavený povinnosti opakovaného testovania sa pred odchodom na zájazd, počas jeho trvania či pred návratom na Slovensko. Z uvedeného vyplýva, že takýto cestujúci nebude môcť bez platného a aktuálneho testu absolvovať ani prepravu autobusom. Každý cestujúci bez OTP protokolu prihlásený na zájazd CK HITKA tak pri nedodržaní uvedených povinností dáva súhlas na svoje vylúčenie z autobusovej prepravy, pričom sa tak stane bez náhrady.

Cena samostatnej obojsmernej prepravy autobusom (bez ďalších služieb) je 180,00 EUR /1 os., cena jednosmernej prepravy je 120,00 EUR /1 os. Tieto samostatné prepravy budú potvrdené po ich úhrade. Maximálna čakacia doba na oneskorencov je 15 minút. Účastníkom prihláseným na lyžiarsky zájazd postupne prideľujeme konkrétne sedadlá (miestenky). V prípade záujmu o miesto podľa vlastnej požiadavky je potrebné prihlásiť sa na lyžiarsky zájazd v dostatočnom predstihu. Nárokovať si konkrétne sedadlá ale nie je možné. Pokiaľ to však možné bude, radi vyjdeme v ústrety. V prípade voľných miest v autobuse bude možné za príplatok 60,00 EUR obsadiť dvojsedadlo len jednou osobou. O miesto na dvojsedadle je nutné požiadať už pri objednávaní lyžiarskeho zájazdu. V prípade možnosti využiť ho o tom budeme informovať v pokynoch na cestu. Poskytnúť takéto voľné miesta bude možné len do vyčerpania použiteľných resp. dostupných dvojsedadiel v autobuse.

Pri zájazdoch s prepravou (autobusovou alebo vlakovou) je možné aj iné ubytovanie ako kalkulované. K cene vybraného ubytovania (bez dopravy) sa v takom prípade pri záujme o autobusovú prepravu pripočítava príplatok 135,00 EUR /1 os. Tento ale nezahŕňa služby organizátora, pobytovú taxu, posteľnú bielizeň ani zníženú kauciu.

Podmienky a náležitosti autobusovej prepravy sa primerane vzťahujú (okrem cien) aj na iné typy hromadnej prepravy, pričom podľa tých iných typov prepráv môžu byť pozmenené časy nástupu na zájazd, resp. doba prepravy.

Vlastná doprava a parkovanie

Účastník lyžiarskeho zájazdu s vlastnou dopravou nemá v cene svojho zájazdu zahrnuté služby organizátora lyžiarskeho zájazdu (pri autobusovom zájazde inak obvyklé) ani v prípade, ak je jeho pobytový termín rovnaký ako u niektorého z autobusových zájazdov. Všetky situácie si tak rieši individuálne priamo so zahraničným partnerom CK HITKA (uvedeným v pokynoch na zájazd) alebo pri poistnej udalosti priamo so svojou poisťovňou. Účastník s vlastnou dopravou je za včasný príchod do lyžiarskeho strediska, ubytovanie sa a parkovanie svojho auta zodpovedný sám. Parkovacie miesto nie je zahrnuté v cene lyžiarskeho zájazdu. V niektorých lyžiarskych strediskách môže byť parkovanie spoplatnené, resp. na parkovanie môžu byť určené odstavné parkoviská, ktoré môžu byť aj mimo strediska. Ide napr. o Val Thorens, Tignes, Avoriaz a Valmorel. V takýchto prípadoch je tam však spravidla využiteľná miestna kyvadlová preprava.

Vlaková a letecká doprava

Vlaková a letecká doprava umožňujú pohodlné a relatívne bezstarostné cestovanie. Leteckú dopravu aj s prípadnými nutnými transfermi (cca 100-150 km) zabezpečujeme na vyžiadanie pre objednávateľa zájazdu s individuálnou dopravou. Okrem transferov treba pri leteckej doprave myslieť aj na časové rezervy potrebné na včasný príchod na letisko.

Pre zájazdy CK HITKA, ktorých súčasťou je tiež preprava vlakom zahrnutá už v konečnej cene zájazdu, využívame predovšetkým kombinovanú prepravu (autobus - vlak).

V takomto prípade účastníci zájazdu odchádzajú z Bratislavy spravidla v piatok vo večerných hodinách autobusom do Viedne, kde nastúpia do vagónov s kupé pre 4 až 6 osôb s ležadlovou úpravou. Do vlaku nastúpia len s príručnou batožinou, pričom ich hlavná batožina ostáva v našom autobuse, ktorý pokračuje ďalej (prípadne aj s cestujúcimi, ktorí vlakovú prepravu nechceli). Cestujúci z vlaku potom ráno prestúpia naspäť do autobusu vo vopred určenom meste vo Švajčiarsku a pokračujú obvyklým spôsobom až do cieľového lyžiarskeho strediska. Spiatočná cesta sa realizuje podobne, pričom odchod z lyžiarskeho strediska býva v sobotu v ranných hodinách a účastníci zájazdu s kombinovanou prepravou prestúpia z autobusu do vlaku zase vo vopred určenom meste vo Švajčiarsku okolo obeda. Nejde tak už o nočnú cestu vlakom v kupé s ležadlovou úpravou, ale o denné cestovanie vo vlaku. Poslednú časť cesty z Viedne (tam je príchod v sobotu v neskorých nočných hodinách) do Bratislavy potom účastníci zájazdu absolvujú už v autobuse. Uvedené platí len pre zájazdy s kombinovanou prepravou.

Pri zájazde s kombinovanou prepravou (autobus - vlak) je tak pre účastníka zájazdu s takouto prepravou obrovskou výhodou pohodlná cesta vlakom, ktorou sa cestovanie autobusom výrazne skracuje. Účastníci rovnakého zájazdu, využívajúci iba autobusovú prepravu, môžu potom okrem nižšej ceny získať ešte aj ďalšiu výhodu - možnosť cestovať na dvojsedadle zadarmo (len počas neprítomnosti účastníka vlakovej prepravy). Získanie takejto výhody je ale podmienené dostatkom voľných miest v autobuse, takže dvojsedadlo bude zadarmo poskytované len do obsadenia voľných miest. Skoré objednanie zájazdu sa tak v tomto prípade určite oplatí. V istých prípadoch však autobusová preprava môže byť spojená s menším zdržaním pri čakaní na príchod vlaku (či naopak) v prestupnej stanici. Takéto prípadné zdržanie je ale súčasťou prepravy a nepokladá sa za vadu prepravy a nevytvára tak ani žiadny nárok na poskytnutie akejkoľvek zľavy.

Pre dostatočne veľký kolektív zabezpečíme na vyžiadanie aj prepravu špeciálnym vlakom (s vagónmi s kupé s ležadlovou úpravou), vypraveným z Bratislavy, pričom cieľovou stanicou bude stanica pod lyžiarskym strediskom vo Francúzsku. Súčasťou takejto prepravy bude aj autobusový transfer zo stanice do strediska (cca do 30 km). Ponuku vypracujeme a prepravné kapacity zabezpečíme až po zložení garančnej zálohy.

Batožina

Batožina je pri lyžiarskych zájazdoch s autobusovou, resp. kombinovanou prepravou limitovaná na 23 kg + 1 pár lyží /1 os. Každý účastník lyžiarskeho zájazdu tak má v cene zájazdu prepravu 1 kusu väčšej batožiny s maximálnou limitnou váhou 20 kg. V rámci tejto váhy sú už započítané aj lyžiarky. Táto batožina musí byť uložená v batožinovom priestore autobusu. Ďalej je akceptovaná preprava príručnej batožiny (za takú sa pokladá batožina do 3 kg, ktorú je účastník lyžiarskeho zájazdu schopný uložiť do jemu pripadajúcej časti úložného priestoru nad jeho hlavou, príp. k jeho nohám). Preprava jedného páru lyží alebo 1 snowboardu sa akceptuje len v tenkom obale bez fliaš, plechoviek a pod. Do priestoru pre cestujúcich je povolené vziať iba svoju príručnú batožinu, nesmie byť pritom umiestnená v chodbičke resp. uličke, na iných sedadlách a nesmie obmedzovať iných účastníkov lyžiarskeho zájazdu. Prípadná naviac batožina môže byť uložená na voľné sedadlá len so súhlasom organizátora lyžiarskeho zájazdu, resp. zástupcu CK HITKA.

Do príručnej batožiny odporúčame zobrať si len stravu, nápoje na cestu a hygienické potreby. Lyže sa prepravujú v batožinovom priestore autobusu, príp. v skrini na lyže. Kartóny alebo basy piva, nealko, bandasky s vínom a podobne nie je možné prepravovať a budú z prepravy vylúčené (okrem vecí zabalených v rámci povolenej batožiny v úložnom priestore). Batohy s vonkajšou konštrukciou nie sú pre prepravu vhodné (ich výčnelky sa zachytávajú), vhodnejšie sú batohy bez konštrukcie, príp. kufre. Pri nakladaní batožiny je potrebné riadiť sa pokynmi vodičov, organizátora lyžiarskeho zájazdu, prípadne osobami na to určenými. Každá batožina (vrátane lyží či snowboardu) musí byť označená menom a priezviskom účastníka lyžiarskeho zájazdu, ktorému patrí. Účastník lyžiarskeho zájazdu odovzdáva všetku svoju batožinu k naloženiu naraz. Až do jej naloženia zodpovedá za ňu sám. Pri väčšom počte kusov batožiny ako 1 kus /1 osoba je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ešte pred naložením batožiny vodičom. V cieľovej zastávke prepravy je účastník lyžiarskeho zájazdu po zastavení autobusu povinný bez omeškania sledovať vykladanie batožiny a lyží a svoje veci si ihneď bez vyzvania prevziať. Za prípadnú stratu batožiny po jej vyložení z autobusu zodpovedá každý účastník zájazdu sám. Ak nie je poškodenie batožiny reklamované ihneď po jej vyložení z autobusu, pokladá sa za nepoškodenú.

Pred odchodom a naložením batožiny do autobusu môže byť táto prevážená a batožina s nadváhou, prípadne neoznačená priezviskom, nebude môcť byť naložená. V prípade dostatku voľného miesta bude batožina s nadváhou spoplatnená doplatkom na mieste vo výške 15,00 EUR za každých ďalších 5 kg nad limitnú váhu. V prípade rodiny (manželia, príp. rodičia a ich deti) sa bude prihliadať na dodržanie ich spoločného váhového limitu, počet kusov batožiny by však nemal prekročiť povolené množstvo. Za batožinu vylúčenú z prepravy, ktorá nebude môcť byť z vyššie uvedených dôvodov naložená do autobusu, nesie vlastnú zodpovednosť iba dotknutý účastník lyžiarskeho zájazdu. CK HITKA takúto vyloženú batožinu môže na požiadanie uskladniť počas trvania lyžiarskeho zájazdu, neručí však za úplnosť obsahu tejto batožiny ani za vzniknuté škody. Poplatok za takúto službu je 15,00 EUR za každých 5 kg. Prosíme preto riadne sa zamyslieť nad výberom a množstvom vecí, ktoré si beriete na lyžiarsky zájazd. Optimálna a skúsenosťami overená váha kompletnej batožiny dospelého lyžiara nepresiahla 23 kg (bez lyží či snowboardu)! Nákup nevyhnutných potravín potrebných pre pobyt je pritom umožnený vo francúzskom supermarkete, či v obchodoch v lyžiarskom stredisku. Potraviny preto nemôžu byť dôvodom na prekročenie povoleného váhového limitu. V prípade prekročenia povoleného váhového limitu (v závislosti na počte prepravovaných osôb) nie je CK HITKA zodpovedná za nadváhu vozidla a súvislosti či škody s tým spojené - ani v prípade prerušenia lyžiarskeho zájazdu z tohto dôvodu či nutnosti platiť za nadváhu formou pokuty (alebo inak). Na úhradu takejto pokuty môže byť využitá aj vratná kaucia, zložená v CK HITKA zo strany cestujúcich.

V zmysle vyššie uvedeného odporúčame mať len primerané množstvo batožiny aj pri kombinovanom zájazde s vlakovou prepravou. Jej väčšie množstvo bude už na úkor vášho pohodlia. V súvislosti s batožinou vám tiež môžeme len odporučiť zamyslieť sa, či nebude pre vás pohodlnejšie aj výhodnejšie využiť služby požičovne lyžiarskeho výstroja priamo v lyžiarskom stredisku. Cez našich partnerov vám dokonca zabezpečíme ešte výhodnejšie ceny, než sú ponúkané priamo v stredisku.

Pokyny na prepravu batožiny sa primerane vzťahujú aj na iné typy hromadnej prepravy.

Ubytovanie

Ponúkame ubytovania v rezidenciách alebo hoteloch základného štandardu (zodpovedajúce úrovni 0-2*), stredného štandardu (zodpovedajúce úrovni 2-3*) alebo vyššieho štandardu (zodpovedajúce úrovni 3 a viac *). Pre lepšiu orientáciu v kategorizácii ubytovaní uvádzame počet hviezdičiek (oficiálny údaj vychádzajúci z národnej legislatívy daného štátu, 1* je najnižšia trieda a 5* najvyššia). Ak ubytovanie nemá hviezdičky oficiálne pridelené (napr. je v procese kategorizácie alebo o ňu ešte nepožiadalo), používame pre predstavu "°" (1° je najnižšia úroveň a 5° zase najvyššia). Kým rezidencie poskytujú ubytovanie vo forme štúdií a apartmánov s vlastným kuchynským kútom (a teda väčšinou bez možnosti priplatenia stravy) a často, mimo rezidencií vyššieho štandardu, nemajú žiadne ďalšie vybavenie okrem lyžiarne, hotely sú vybavené stálou recepciou, ubytovaním bez kuchynského kúta a často ponúkajú možnosť stravovania najmä v rozsahu polpenzie a iné služby. Pod chaletom sa rozumie luxusná alpská chata s rôznymi typmi ubytovania a spoločnými priestormi.

Ubytovanie v rezidenciách základného štandardu je väčšinou v účelne, ale pritom plošne, priestorovo aj vzhľadom veľmi úsporne vybavených štúdiách alebo apartmánoch (ďalej aj byt) typu jedno- alebo dvojgarsónky, nachádzajúcich sa okrem výnimiek spravidla v anonymných rezidenciách s časovo obmedzenou recepciou (tá nie je všade). Jednotlivé rezidencie sú od svahov a lanoviek rôzne vzdialené, sú však priamo dostupné pešo či na lyžiach (t.j. bez potreby dochádzania autom). Obrázky ubytovaní použité v katalógu a na internetovej stránke majú ilustračný charakter. Nemusí tak ísť o konkrétnu rezidenciu alebo byt použité pri vašom zájazde. Popisy ubytovaní a dostupných aktivít sú len orientačné. Rozdielna kvalita lôžok v bytoch, odlišnosť bytov (napr. veľkosť, poloha, vybavenosť), rozdielne výhľady a pod. nemajú vplyv na cenu zájazdu. Každé lôžko v byte sa považuje za plnohodnotné. Za prístelku sa tak nepovažuje ani rozkladacie, vyťahovacie či sklápacie lôžko. Horné lôžko poschodovej postele nie je vhodné pre deti do 6 rokov. Lôžka môžu byť aj v miestnosti bez okien. Jednotlivé typy ubytovania (štúdiá, apartmány, izby) nemôžu byť obsadené vyšším počtom osôb, než pre aký je ubytovanie určené.

Za štúdio (MONO) sa pokladá byt, ktorý nemá oddelené priestory (ak ale náhodou má, nepokladá sa to za vadu) a ide tak akoby o jeden priestor. Jednopriestorové štúdiá je obvykle možné obsadiť 2-4 osobami a na spanie sú vybavené v rámci obývacej spálne spravidla rozkladacím či vyťahovacím gaučom, prípadne dvojlôžkom a skoro vždy jednou poschodovou posteľou, ktorá ale môže byť umiestnená aj v malej kabíne či v priestore rozšírenej chodby. Štúdio len pre 2 osoby môže byť výnimočne vybavené iba poschodovou posteľou. Štúdio má vlastný kuchynský kút (zvyčajne s varičom, chladničkou, drezom a s primeraným množstvom riadov a servisu), kúpeľňu (so sprchou a WC) a väčšinou aj balkón. Apartmán je obvykle dvoj- a viacpriestorový byt, ktorý má tieto priestory oddelené dverami, posuvnou stenou alebo len závesom. Dvojpriestorové apartmány pre 4 osoby (typ 2 P4, resp. BILO) majú obývaciu spálňu a oddelenú samostatnú spálňu (niekedy len závesom). Poschodová posteľ v spálni apartmánu nie je obvyklá, ale môže sa vyskytnúť aj taký prípad. V dvojpriestorovom apartmáne pre 5-6 osôb (typ 2 P5, resp. 2 P6, ktorého základom je 2 P4) sa nachádza ešte naviac miesto prípadne kabína s poschodovou posteľou. Aj apartmán má (obvykle v priestore obývacej spálne) vlastný kuchynský kút s varičom, chladničkou, rúrou, drezom a s primeraným množstvom riadov a servisu, kúpeľňu (so sprchou alebo vaňou) a WC. Byt má väčšinou aj balkón.

Spravidla je zakázané chodiť v lyžiarkach a s lyžami do bytov a na tie účely slúžia lyžiarne.

Ak má objednávateľ objednaný menší byt (napr. jednopriestorové štúdio), môže mu byť bez predchádzajúceho upozornenia zo strany CK HITKA pridelený aj väčší byt (napr. dvoj- či trojpriestorový apartmán) bez akejkoľvek ďalšej náhrady. Aj v takom prípade však ostáva pre objednávateľa v platnosti cena ním objednaného zájazdu, platná pre ubytovanie v menšom byte.

V prípade neobsadenia bytu plným počtom osôb podľa kapacity platí objednávateľ za celý byt, teda aj za neobsadené lôžka. Objednávateľ má však možnosť prihlásiť sa na lyžiarsky zájazd aj ako iba 1 osoba, príp. ako dvojica. Pokiaľ si v takomto prípade sám neobjedná ubytovanie v štúdiu, bude jeho cena zájazdu ako pri ubytovaní v dvojpriestorovom apartmáne pre 6 osôb (typu 2 P6) obsadenom 4 osobami, pričom CK HITKA má právo ubytovať cestujúceho s inými osobami v štúdiu alebo v apartmáne rôzneho typu.

Posteľná bielizeň sa preberá a odovzdáva na určenom mieste v stredisku. Za obvyklú sa pokladá aj posteľná bielizeň zložená len z 2 plachiet, niekedy doplnená aj 1 návliečkou na vankúš. Za obvyklú sa taktiež pokladá aj jednorazová netextilná posteľná bielizeň poskytnutá na mieste. V istých prípadoch môže byť pridelená aj posteľná bielizeň privezená autobusom zo SR. Pri pobyte v hoteli je obvykle v základnej cene ubytovanie v dvojposteľovej izbe aj strava podľa ponuky.

V prípade záujmu o ubytovanie v termínoch, resp. objektoch neuvedených v katalógu môže CK HITKA zabezpečiť na vyžiadanie aj takéto služby. Vyšší štandard ubytovania (aj čo sa týka veľkosti ubytovacieho priestoru) je obvykle spojený s vyššou cenou. V prípade nárokov na ubytovanie vyššieho štandardu, ako je uvedené v katalógovej ponuke, by mal objednávateľ vo vlastnom záujme CK HITKA na túto skutočnosť upozorniť vopred. Pokiaľ tak neurobí ešte pred objednaním lyžiarskeho zájazdu, vystavuje sa riziku storno poplatkov alebo prípadnej vlastnej nespokojnosti s ponúknutým štandardom ubytovania. Dovolíme si upozorniť na možnosť (náročným ju aj odporúčame) obsadenia bytov aj nižším počtom osôb ako je ich kapacita. Cenu vám vykalkulujeme. Získate tak priestrannejšie a kvalitnejšie ubytovanie, i keď s cenou tomu primeranou. Pri vlastnej doprave je cestujúci (objednávateľ, resp. účastník lyžiarskeho zájazdu) sám zodpovedný za dodržanie termínu a času začiatku a ukončenia pobytu (ubytovania). CK HITKA ani správca ubytovacieho zariadenia nie sú zodpovední v prípade krádeže, straty alebo poškodenia osobných predmetov účastníka lyžiarskeho zájazdu, ani ak k tomu dôjde v ubytovacích priestoroch (štúdio, apartmán, izba a pod.). Platí to aj pre spoločné priestory ubytovacieho zariadenia (hala, chodba, lyžiareň, parkovisko a pod.).

Aj pri ubytovaní (podobne ako v reštauráciách či na lanovkách a sedačkách) môže byť z dôvodu pandémie či iného podobného vážneho dôvodu vyžadované dodržiavanie nutných hygienických opatrení alebo istých obmedzení. Cestujúci je však povinný ich dodržiavať, resp. sa im podvoliť. Platí to aj pre prípadnú povinnosť nosiť po celý čas rúško.

Strava

Strava je v štúdiách a apartmánoch individuálna a vlastná, s možnosťou využitia účelne vybaveného kuchynského kúta na jej prípravu. V lyžiarskych strediskách sa v blízkosti nachádzajú dobre zásobené obchody s potravinami, zeleninou a ovocím. Niekde je možné na recepcii večer objednať na ráno čerstvé pečivo a bagety. Pri autobusovej preprave cestou na lyžovačku je obvykle možnosť využiť zastávku pri supermarkete (už vo Francúzsku) na nákup potravín. Orientačné ceny základných potravín bývajú súčasťou pokynov na zájazd.

V prípade ponuky ubytovania v hoteli či hotelovej rezidencii je objednaná strava obvykle zahrnutá v cene tohto ubytovania.

Vo vybraných lyžiarskych strediskách pri autobusových zájazdoch ponúka CK HITKA účasť na spoločnej večeri v miestnej reštaurácii (organizuje ju a koná sa za prítomnosti organizátora lyžiarskeho zájazdu) s možnosťou vyskúšať tradičné alpské špeciality ako savojské fondue, raclette či iné. Večera sa platí na mieste prostredníctvom organizátora lyžiarskeho zájazdu.

Lyžiarska permanentka

Lyžiarska permanentka spravidla platí pre celú lyžiarsku lokalitu uvedenú v cenovej tabuľke. V prípadoch, kde je v cenovej tabuľke uvedený príplatok na rozšírenú permanentku, je v cene lyžiarskeho zájazdu zahrnutá permanentka len pre tam uvedené lyžiarske stredisko. U detí do cca 4-5 rokov je bežná zľava z ceny permanentky. Zľavy platia pre uvedené vekové rozpätia podľa tabuliek. Pred minimálnou a za maximálnou udanou hranicou rozpätia môže byť permanentka aj zadarmo. Naše ceny sú spravidla balíkové (ubytovanie s permanentkou) a súčasne aj skupinové a teda už 2x zvýhodnené. Preto môže byť rozsah zliav obmedzený.

Pri využití okrajových sezónnych termínov je nutné počítať s obmedzenou prevádzkou lanoviek a vlekov podľa snehových podmienok. Zvýhodnené ceny permanentiek v takýchto okrajových termínoch túto skutočnosť už zohľadňujú.

Na vybavenie lyžiarskej permanentky je niekedy potrebná fotografia,. V takom prípade sa to rieši oscanovaním osoby alebo fotografie z cestovného doḱladu. Pri autobusovom (či kombinovanom) zájazde môže byť permanentka vydaná či vystavená (pokiaľ obsahuje priezvisko účastníka) iba osobám zúčastňujúcim sa tohto zájazdu systémom pre jednu osobu jedna permanentka. Lyžiarske permanentky sú neprenosné a teda nepoužiteľné pre inú osobu, než pre ktorú boli zakúpené. V prípade cestujúcim zrušeného zájazdu (alebo ak tento na zájazd nenastúpi) permanentky sú súčasťou balíkovej ceny zájazdu a podlieha rovnakým storno podmienkam ako zájazd.

Základná informácia o zľavách pre deti, seniorov sa nachádza v tabuľkách. Zľavy sú rozdielne podľa lyžiarskeho strediska a podrobnosti budú poskytnuté na konkrétny dopyt.

Lyžovanie

Lyžovanie je individuálne a výber tratí si volí lyžiar sám (upozorňujeme na potrebu zosúladiť ho s rozsahom poistenia!). V niektorých termínoch lyžiarskych zájazdov bude v prvých troch lyžiarskych dňoch vo vyhradenom čase (obvykle 10:00-12:30 a 13:00-16:00 hod.) k dispozícii organizátor zájazdu, ktorý bude skupinu lyžiarov doprevádzať po vybraných tratiach lyžiarskej lokality. Úvodná čakacia doba pri stretnutí na určenom mieste je max. 10 minút. Úlohou organizátora lyžiarskeho zájazdu v danom prípade nie je učiť prítomných lyžovať, ani nie je jeho povinnosťou udržať skupinu pohromade. Ku skupine sa môže kedykoľvek pridať (ale aj od nej odlúčiť) hociktorý účastník zájazdu, mal by však na to organizátora zájazdu upozorniť. Účasť na tomto skupinovom lyžovaní je dobrovoľná, každý účastník lyžiarskeho zájazdu aj pri lyžovaní v rámci skupiny lyžuje na vlastné riziko a sám musí posúdiť svoje lyžiarske schopnosti v teréne, v ktorom sa bude skupina pohybovať. Spoločné lyžovanie slúži predovšetkým na získanie orientácie v novom lyžiarskom prostredí. Každopádne v prípade takejto skupiny bude organizátor lyžiarskeho zájazdu brať ohľad práve na pomalších lyžiarov. Výrazne pomalých však čakať nebude, ale bude pokračovať s časťou skupiny ďalej.

Na mieste a v čase určenom organizátorom lyžiarskeho zájazdu bude účastníkom zájazdu odovzdaná lyžiarska permanentka. V prípade neprítomnosti účastníka pri tomto ohlásenom odovzdávaní si tento nemôže nárokovať žiadnu náhradu za omeškané prevzatie permanentky. Posledný lyžiarsky deň (piatok) odporúčame ukončiť lyžovanie tak, aby účastníci zájazdu boli pripravení odovzdať svoj už uprataný byt v čase od 17:00 hod. Pozor! Vami uzatvorené cestovné poistenie sa môže aj nemusí vzťahovať len na lyžovanie po vyznačených a otvorených zjazdových tratiach!

Lyžiarske trate sú kvôli bezpečnosti lyžiarov upravované spravidla v noci. Preto v prípade dlhodobejšieho sneženia je počas dňa potrebné počítať aj so zhoršenými podmienkami pre lyžovanie. Prispôsobiť pohyb na lyžiarskych svahoch úmerne svojím lyžiarskym schopnostiam je ale nutné v každom prípade a v každom okamihu.

Cestujúci (aj z autobusového zájazdu) si je súčasne vedomý skutočnosti, že v prípade poistnej udalosti počas lyžovania či snowboardovania (resp. počas trvania zájazdu) môže byť odkázaný iba sám na seba (aj čo sa týka komunikácie v cudzom jazyku) a CK HITKA nebude môcť byť súčinná či nápomocná, pričom uvedené sa nemusí vzťahovať iba na lyžovanie či pobyt na svahoch. Zároveň si je cestujúci vedomý toho, že v takýchto situáciách je vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK HITKA za neposkytnutie včasnej súčinnosti či pomoci cestujúcemu. Množstvo a rozsiahlosť lyžiarskych svahov či stredísk to jednoducho neumožňuje! Každému cestujúcemu tak preto odporúčame pohybovať sa na lyžiarskych svahoch (ale aj inde v rámci strediska) výlučne v skupinke alebo minimálne v dvojici. Môže to v prípade úrazu prispieť k včasnému privolaniu pomoci či horskej služby.

Aj pri lyžovaní (a nielen na lanovkách a sedačkách, na svahu či v reštauráciách) môže byť z dôvodu pandémie či iného podobného vážneho dôvodu vyžadované dodržiavanie nutných hygienických opatrení alebo istých miestnych obmedzení. Cestujúci je povinný ich dodržiavať, resp. sa im podvoliť. Platí to aj pre prípadnú povinnosť nosiť po celý čas rúško.

Program

Obvyklý program v mieste pobytu: a) Autobusový zájazd alebo zájazd s kombinovanou prepravou - v sobotu príchod do lyžiarskeho strediska neskoro popoludní alebo večer, ubytovanie. Nedeľa až piatok - len individuálny program (do programu pobytu môže byť zaradená v prípade záujmu spoločná večera). Piatok po 16:00 hod. - príprava na odchod z lyžiarskeho strediska, upratanie a súčasné uvoľnenie štúdií a apartmánov a ich odovzdanie, odchod zo strediska. b) Zájazd s vlastnou dopravou - v sobotu popoludní príchod do lyžiarskeho strediska, ubytovanie. Nedeľa až piatok len individuálny program. V sobotu v ranných hodinách príprava na uvoľnenie bytu, upratanie a súčasné uvoľnenie štúdií a apartmánov a ich odovzdanie partnerskej agentúre. Program môže byť primerane posunutý podľa termínov jednotlivých zájazdov. c) Zájazd s inou hromadnou prepravou – bude upresnený v ponuke alebo v pokynoch na zájazd.

Pri príchode do lyžiarskeho strediska prosíme napriek absolvovanej ceste zachovať ešte trošku trpezlivosti. Z objektívnych dôvodov, zvlášť v termínoch s vyššou obsadenosťou, môže dôjsť pri preberaní kľúčov a odovzdávaní bytov k istému zdržaniu. Zbytočná nervozita urýchleniu nepomôže, preto počítame so súčinnosťou a solidárnosťou. Podobná situácia môže nastať aj pri odchode. Za pochopenie ďakujeme!

Služby v cene

Služby zahrnuté v cene lyžiarskeho zájazdu sú rozdielne podľa typu zájazdu. Cena autobusového (prípadne kombinovaného) zájazdu s týždenným pobytom na mieste zahŕňa spiatočnú prepravu autobusom (pri kombinovanom zájazde aj vlakom) s odchodom autobusu z Bratislavy, 7 dní pobytu vrátane 6 nocľahov (podľa objednávky), posteľnú bielizeň, lyžiarsku permanentku na 6 dní podľa ponuky, účasť organizátora lyžiarskeho zájazdu a DPH. Cena nezahŕňa pobytovú taxu ani cestovné poistenie. Cena tiež nezahŕňa záverečné upratanie štúdia ani apartmánu (pokiaľ nie je uvedené inak). Byt je preto potrebné na záver upratať. Uvedené primerane platí (resp. bude upresnené v ponuke či pokynoch) aj pri iných hromadných prepravách organizovaných CK HITKA.

Pri zájazdoch s prepravou (autobusovou alebo kombinovanou) je možné aj iné ubytovanie ako kalkulované. K cene vybraného ubytovania (bez dopravy) sa v takom prípade pripočítava príplatok 135,00 EUR /1 os. Tento ale nezahŕňa služby organizátora, pobytovú taxu, posteľnú bielizeň, upratanie ani kauciu.

Cena týždenného zájazdu s využitím vlastnej dopravy zahŕňa 7× ubytovanie (resp. podľa objednávky), lyžiarsku permanentku na 6 dní podľa ponuky a DPH. Cena nezahŕňa pobytovú taxu ani cestovné poistenie. Cena tiež nezahŕňa záverečné upratanie štúdia ani apartmánu (pokiaľ nie je uvedené inak). Byt je preto potrebné na záver upratať. Najmä v Taliansku či Rakúsku sa niektoré povinné poplatky platia až na mieste (napr. aj za spotrebované energie). Pobytovú taxu aj posteľnú bielizeň (pokiaľ nemá vlastnú) platí účastník lyžiarskeho zájazdu individuálne na mieste. Uvedené platí aj v prípade zájazdu s vlastnou dopravou v termíne autobusového zájazdu.

Upratanie bytu zo strany účastníka lyžiarskeho zájazdu zahŕňa umytie a uloženie riadu, umytie kuchynskej časti, chladničky a sociálneho zariadenia, pozametanie alebo povysávanie podlahy, zvlečenie posteľnej bielizne, vynesenie smetí, vrátenie nábytku na pôvodné miesto či skompletizovanie inventáru. Upratanie (ak nie je v cene) je možné si priplatiť. V oboch prípadoch je však potrebné upratať kuchyňu, umyť a uložiť riad, vyniesť smeti, niekde aj povysávať. V prípade nedostatočného upratania bytu môže byť na jeho dodatočné upratanie použitá časť vratnej kaucie v primeranej výške. Podobne môže byť kaucia znížená pri poškodení vybavenia a inventáru bytu. Kaucia v takom prípade účastníkovi nebude vrátená v plnej výške alebo vôbec. Hneď po príchode do bytu preto tento odporúčame skontrolovať vrátane jeho vybavenia a všetky (aj malé) nedostatky obratom nahlásiť. Bežným javom je, že byty sú kontrolované až po odchode účastníkov zájazdu z nich (najmä v prípade skupiny, či pri skoršom odchode ako v sobotu doobeda). Aj takto dodatočne zistené vady, resp. nedostatky sa pokladajú za oprávnené. Pri upratovaní bytu treba byť preto dôsledný.

Povinné príplatky

Za služby za povinný príplatok treba pokladať úhradu pobytovej taxy, prípadne niekde aj ekopoplatku, poplatku na skúmanie termálnych vôd, spotrebu energií a vody, záverečného upratania. Tieto nie sú zahrnuté v základnej cene zájazdu. Pri autobusovom zájazde sa tieto povinné príplatky platia ako samostatný príplatok v CK HITKA spolu s cenou zájazdu. Pri zájazde s vlastnou dopravou ich platí účastník lyžiarskeho zájazdu spravidla individuálne na mieste. Ako povinné treba chápať aj zloženie vratnej kaucie. Pri autobusovom zájazde sa kaucia skladá v CK HITKA, pri zájazde s vlastnou dopravou ju skladá účastník lyžiarskeho zájazdu na mieste (obvykle je pri tom možné využiť vhodnú bankovú kartu).

Nepovinné príplatky

Nepovinné príplatky sú dobrovoľné a vyplývajú z ponúk uvedených v cenových tabuľkách, alebo aj na iných miestach.

Službami za nepovinný príplatok je napr. posteľná bielizeň či uteráky (ak nie sú v cene a klient si ich nepriplatí, je povinnosťou cestujúceho priniesť si na pobyt vlastné) a cestovné poistenie (ak je v ponuke, platí sa v CK HITKA pri objednávaní zájazdu), ktoré zahŕňa balík poistných služieb vrátane poistenia prípadného storno poplatku a v rozsahu uvedenom na zmluve o obstaraní zájazdu. Aktuálna cena odporúčaného komplexného cestovného poistenia je uvedená na webovej stránke. Poistenie je možné odmietnuť, účastník zájazdu však už potom nemôže v prípade poistnej udalosti počítať so súčinnosťou zo strany CK HITKA. Rodné číslo je nepovinný údaj a CK HITKA ho nevyžaduje.

Kaucia

Kaucia je povinná a vratná a slúži ako záloha na úhradu stratených, rozbitých či poškodených vecí z inventáru bytu, za neupratanie či poškodenie bytu ako takého, za rušenie nočného kľudu po 22:00 hod. v rezidencii či nevynesené smeti a pod. Z kaucie môže byť tiež stiahnutá potrebná suma aj za prípadné poškodenie autobusu, za naviac batožinu resp. jej uskladnenie alebo aj za svojvoľné obsadenie iného sedadla v autobuse ako bolo určené. Pokiaľ sa výška uhradenej kaucie ukáže ako nedostatočná, účastník lyžiarskeho zájazdu sa ju zaväzuje navýšiť do dostatočnej výšky. Kaucia môže byť použitá aj na úhradu pokuty za nadváhu autobusu.

Kaucia sa v prípade našej autobusovej alebo vlakovej prepravy skladá najneskôr 14 dní pred odchodom na lyžiarsky zájazd na účet CK HITKA vo výške 50,00 EUR za 1 osobu, min. však 200,00 EUR za byt (štúdio, apartmán). Pri využití ubytovania vyššieho štandardu môže byť táto kaucia vyššia. Táto kaucia, alebo jej časť, bude vrátená v období 7 až 14 dní po zájazde rovnakým spôsobom, ako bola zaplatená. Účastník lyžiarskeho zájazdu, ktorý uvedený termín zloženia kaucie nedodrží, je povinný zložiť kauciu už v plnej výške (ako pri vlastnej doprave) najneskôr deň pred odchodom zájazdu. Bez vopred zloženej kaucie za byt nebude pri autobusovom (či kombinovanom) zájazde umožnené ubytovanie v danom byte.

Pri vlastnej doprave alebo mimo skupiny s nami organizovanou prepravou sa kaucia skladá v EUR na mieste a individuálne (podľa strediska). Spravidla je k tomu nutné mať so sebou bankovú kartu s dostatočnou hotovosťou na účte a s dostatočným denným limitom. Hotovosť pri skladaní kaucie sa už obvykle nevyužíva. Uvedené platí aj pre skupiny s vlastnou dopravou. Upresnená výška kaucie v EUR bude uvedená až v pokynoch na zájazd. Objednávateľ zájazdu sa zaväzuje odovzdať byt nepoškodený, uprataný, vyčistený a jeho vybavenie v takom stave, v akom ho prevzal. V prípade, že tak neurobí, zaväzuje sa uhradiť všetky náklady s tým spojené ešte pred odchodom zo strediska.

Ďalšie údaje

Ďalšie všeobecné údaje týkajúce sa neobvyklých požiadaviek v cieľovej krajine a vzťahujúce sa na občanov SR či iné informácie pre cestu a pobyt budú súčasťou pokynov na cestu a pobyt.

Zmluvné podmienky

Odporúčame prečítať si aj Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA. Všetky tieto informácie primeraným spôsobom platia aj pre lyžiarske zájazdy a pobyty do iných destinácií ako Francúzsko.

 

Všeobecné informácie o lyžiarskych zájazdoch a službách boli aktualizované k 23.09.2023.

Hľadať