Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HITKA s.r.o. (ďalej "Prevádzkovateľ") so sídlom Trnavská 67, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 12614/B, IČO: 34145460 týmto oznamuje nasledovné v súvislosti so získavaním, spracúvaním a ochranou osobných údajov podľa §15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "Zákon"):

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodný názov : HITKA s.r.o.
Sídlo : Trnavská 67, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 12614/B
IČO : 34145460

Účel spracúvania osobných údajov

HITKA s.r.o. je cestovná kancelária obstarávajúca a sprostredkujúca zájazdy a iné služby cestovného ruchu v súlade s ustanoveniami Zákona č. 281/2001 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe zmlúv uzatvorených s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa, ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:

 • plnenia povinností cestovnej kancelárie vyplývajúcich zo zmluvy (zmluva o zájazde alebo poistná zmluva), kde dotknutá osoba je jedna zo zmluvných strán alebo koná v mene zmluvnej strany;
 • plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi (napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č.161/2011 Z.z. a pod.)
 • plnenia viacerých oprávnených obchodných účelov spadajúcich pod oprávnený záujem, napr.: priamy marketing oznámení, o ktorých si myslíme, že budú klienta zaujímať (pošta, e-mail, sms); identifikovanie pokusov o podvod a predchádzanie im; zlepšenie bezpečnosti našej siete a našich informačných systémov; vyhodnotenie efektivity našich kampaní; zlepšenie porozumenia ako ľudia integrujú s našou webstránkou; zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb či komunikácie v prospech klientov; podpora zákazníckeho vzťahu k spoločnosti)

Pri spracúvaní údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame práva klientov pri spracúvaní osobných údajov. Klient má právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chce urobiť, môže tak urobiť zaslaním emailu na info@hitka.sk. Je potrebné brať do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie v prospech klientov.

Zoznam osobných údajov a starostlivosť o ne

Prevádzkovateľ môže v závislosti od účelu a právneho základu spracúvať prostredníctvom oprávnených osôb nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),
 • trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
 • e-mail,
 • mobil,
 • číslo Zmluvy o obstaraní zájazdu
 • číslo Voucheru.

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica (deti do 16 rokov) nesmie zasielať spoločnosti HITKA žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie tejto stránky a služieb, realizáciu objednávok alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov).

Z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť HITKA určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti zverených osobných údajov. Prenos osobných údajov sme minimalizovali a pri ich prenose (napr. zasielanie zmluvy o obstaraní zájazdu) používame šifrovaciu technológiu.

Z vlastnej vôle alebo na žiadosť klienta dopĺňame, opravujeme alebo vymazávame akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sme získali. 

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača za účelom poskytnutia lepšej používateľskej skúsenosti. Vo všeobecnosti sa používajú napr. na uchovanie preferencií používateľa, personalizáciu reklám, analýzu návštevnosti, zdokonaľovanie stránok, ukladanie údajov a poskytovanie údajov aplikáciám tretích strán, napríklad Google Adwords a Google Analytics.

Súbory cookie spravidla zlepšia skúsenosť s prehliadaním. Sú uložené na pevnom disku počítaču, z ktorého sa stránka prehliada a nie na tejto stránke. Uložené informácie nie sú osobne identifikovateľné, cookie identifikujú počítač a nie osobu.

Používame cookie služby Google Analytics, Google Adwords a Facebook s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našej stránky. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa.

Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá nám umožňuje zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému používaného na počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Súbory cookie služieb Google Analytics a Google Adwords sú uchovávané max. 540 dní Súbory cookie služby Facebook sú uchovávané 180 dní.

Pokiaľ predsa chcete súbory cookie vypnúť pre túto i ďalšie stránky, najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť, je zablokovať súbory cookie vo vašom prehliadači. Odporúčame vám nahliadnuť do časti Pomocník vášho prehliadača, alebo navštíviť stránku About Cookies, kde nájdete pomoc pre všetky moderné prehliadače. Pri vypnutých cookies však nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií.

Informácie o používaní cookie spoločnosťou Google

Doplňujúce informácie

OPRÁVNENÉ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom oprávnených osôb poučených podľa § 21 ods. 2 a 3 Zákona (ďalej len „Oprávnená osoba“). Oprávnená osoba je povinná postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade so Zákonom, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami Prevádzkovateľa a rešpektovať príslušné povinnosti vyplývajúce z písomného poučenia a zavedených bezpečnostných opatrení. Oprávnená osoba má právo vykonávať povolené spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch osobných údajov výlučne v súlade s právnym základom, od ktorého Prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania. Oznámenie totožnosti Oprávnenej osoby a sprostredkovateľa, ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v mene Prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb môže dotknutá osoba získať u prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby.

POUČENIE DOBROVOĽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje len na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovení Zákona alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby podľa § 10 Zákona o. i. aj vtedy, ak:

a) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby;

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby;

c) predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby Prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov;

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené;

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Ak sa na spracúvanie osobných údajov neuplatňuje § 10 Zákona, Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len so súhlasom dotknutej osoby. Takto poskytnutý súhlas dotknutej osoby je dobrovoľný, Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby alebo tovaru. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť Prevádzkovateľovi všetky požadované osobné údaje a informácie, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Medzi právne predpisy, ktoré ustanovujú povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje a ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov patria najmä Zákon č. 122/2013 Z.z., Zákon č. 40/1964 Zb. a pod. Ustanovenia ostatných právnych predpisov upravujúcich povinnosť dotknutej osoby poskytnúť Prevádzkovateľovi osobné údaje týmto nie sú dotknuté. Odmietnutie poskytnúť osobné údaje, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ustanovuje zákon, môže mať za následok odmietnutie uzatvorenia zmluvného vzťahu zo strany Prevádzkovateľa.

ZOZNAM TRETÍCH STRÁN, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu, najmä však:

 • UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 743/B, IČO: 00653501

ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

Prevádzkovateľ pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero sprostredkovateľov a dodávateľov, pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. S osobnými údajmi z tohto dôvodu prichádzajú do styku najmä:

 • VISITERO s.r.o. so sídlom Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 77714/B , IČO: 46467831

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť.

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, ak povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný predpis, ak je sprístupnenie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo príjemcom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu, ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o preprave.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO INÝCH KRAJÍN

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov do krajín EHS a tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA §28 ZÁKONA
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) Zákona druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 Zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 Zákona. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť , upraviť alebo zamedziť prístup na stránku alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Hľadať