Informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť HITKA s.r.o. (ďalej "Prevádzkovateľ") so sídlom Trnavská 67, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 12614/B, IČO: 34145460, poskytuje v súvislosti so získavaním, spracúvaním a ochranou osobných údajov (ďalej OÚ) podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len "Nariadenie") nižšie uvedené príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Obchodný názov : HITKA s.r.o.
Sídlo : Trnavská 67, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 12614/B
IČO : 34145460
Adresa  na zasielanie písomností: Považská 30, 83103 Bratislava
Email: info@hitka.sk
Telefón: +421-2-44635354

Účel a právne základy spracúvania OÚ

HITKA s.r.o. je cestovná kancelária obstarávajúca a sprostredkujúca zájazdy a iné služby cestovného ruchu v súlade s ustanoveniami Zákona č. 281/2001 Z.z. v platnom znení a v súlade s príslušnými právnymi predpismi na základe zmlúv uzatvorených s klientmi, ktoré sa spravujú slovenským právom.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti jednotlivých agend v informačných systémoch osobných údajov Prevádzkovateľa, ktorý môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s právnym základom a za účelom:

 • plnenia povinností cestovnej kancelárie alebo agentúry riadenými zmluvami (zmluva o zájazde alebo poistná zmluva), kde dotknutá osoba je jedna zo zmluvných strán alebo koná v mene zmluvnej strany;
 • plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, napr. podľa Zákona č. 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa), Zákona č.161/2011 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu) a pod., ale aj plnenia personálnej, mzdovej a účtovnej agendy;
 • plnenia viacerých oprávnených obchodných účelov spadajúcich pod oprávnený záujem, napr.: priamy marketing oznámení, o ktorých si myslíme, že budú klienta zaujímať (pošta, e-mail, sms); vernostný program; spotrebiteľské súťaže; identifikovanie pokusov o podvod a predchádzanie im; zlepšenie bezpečnosti našej siete a našich informačných systémov; vyhodnotenie efektivity našich kampaní; zlepšenie porozumenia ako ľudia integrujú s našou webstránkou; zlepšenie, prispôsobenie alebo personalizovanie služieb či komunikácie v prospech klientov; podpora zákazníckeho vzťahu k spoločnosti);

Pri spracúvaní údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame práva klientov pri spracúvaní osobných údajov. Klient má právo proti tomuto spracúvaniu namietať, a ak tak chce urobiť, môže tak urobiť zaslaním emailu na info@hitka.sk. Je potrebné brať do úvahy, že námietka môže ovplyvniť našu schopnosť vykonávať úlohy uvedené vyššie v prospech klientov.

Kategórie OÚ a starostlivosť o ne

Prevádzkovateľ môže v závislosti od účelu a právneho základu spracúvať prostredníctvom oprávnených osôb nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul,
 • dátum narodenia,
 • štátna príslušnosť (ak je to nevyhnutné),
 • trvalé bydlisko resp. prechodné bydlisko,
 • e-mail,
 • mobil,
 • číslo Zmluvy o obstaraní zájazdu,
 • číslo Vouchera,
 • súbory cookie (viď ďalšia kapitola);

Osoba mladšia ako je odporúčaná alebo zákonná hranica (deti do 16 rokov) nesmie zasielať spoločnosti HITKA žiadne informácie. V prípade, že ste mladší alebo neplnoletí, budete na používanie tejto stránky a služieb, realizáciu objednávok alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov, potrebovať súhlas rodiča(ov) alebo právneho(ych) zástupcu(ov).

Z dôvodu neustáleho rizika spojeného s poskytovaním osobných údajov, či už osobne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu, ako aj preto, že žiadny technologický systém nie je absolútne bezpečný a odolný voči hackerom, prijala spoločnosť HITKA určité opatrenia na zamedzenie a minimalizáciu rizika neoprávneného prístupu, zneužitia alebo nepresnosti zverených osobných údajov. Prenos osobných údajov sme minimalizovali a pri ich prenose (napr. zasielanie zmluvy o obstaraní zájazdu) používame šifrovaciu technológiu.

Z vlastnej vôle alebo na žiadosť klienta dopĺňame, opravujeme alebo vymazávame akékoľvek neúplné, nepresné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sme získali. 

Cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do počítača za účelom poskytnutia lepšej používateľskej skúsenosti. Vo všeobecnosti sa používajú napr. na uchovanie preferencií používateľa, personalizáciu reklám, analýzu návštevnosti, zdokonaľovanie stránok, ukladanie údajov a poskytovanie údajov aplikáciám tretích strán, napríklad Google Adwords a Google Analytics.

Súbory cookie spravidla zlepšia skúsenosť s prehliadaním. Sú uložené na pevnom disku počítaču, z ktorého sa stránka prehliada a nie na tejto stránke. Uložené informácie nie sú osobne identifikovateľné, cookie identifikujú počítač a nie osobu.

Používame cookie služby Google Analytics, Google Adwords a Facebook s cieľom získavania prehľadov o tom, ako zobrazenia reklám a iné spôsoby použitia reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s návštevami našej stránky. Cookies sú využívané na informované spravovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa.

Okrem toho môžu tieto Stránky používať inú technológiu, ktorá nám umožňuje zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému používaného na počítači, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Súbory cookie služieb Google Analytics a Google Adwords sú uchovávané max. 540 dní. Súbory cookie služby Facebook sú uchovávané 180 dní.

Pokiaľ predsa chcete súbory cookie vypnúť pre túto i ďalšie stránky, najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť, je zablokovať súbory cookie vo vašom prehliadači. Odporúčame vám nahliadnuť do časti Pomocník vášho prehliadača, alebo navštíviť stránku About Cookies, kde nájdete pomoc pre všetky moderné prehliadače. Pri vypnutých cookies však nemusíte byť vždy schopní prezerať si určité časti stránok, ktoré by obohatili vašu návštevu, ani sťahovať určité obsahy a/alebo zúčastňovať sa určitých transakcií.

Informácie o používaní cookie spoločnosťou Google

Kategórie príjemcov a prenos OÚ

OPRÁVNENÉ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom oprávnených osôb. Oprávnená osoba je povinná postupovať pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb v súlade s Nariadením, inými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými normami Prevádzkovateľa a rešpektovať príslušné povinnosti vyplývajúce z písomného poučenia a zavedených bezpečnostných opatrení. Oprávnená osoba má právo vykonávať povolené spracovateľské operácie s osobnými údajmi spracúvanými v informačných systémoch osobných údajov výlučne v súlade s právnym základom, od ktorého Prevádzkovateľ odvodzuje oprávnenie spracúvať osobné údaje, a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného alebo vymedzeného účelu spracúvania. Oznámenie totožnosti Oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje dotknutej osoby v mene Prevádzkovateľa, ako aj všetky informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, môže dotknutá osoba získať u Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby.

ZOZNAM TRETÍCH STRÁN, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný predpis, ak je poskytnutie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo tretím stranám príp. okruhu tretích strán, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu, najmä však:

 • UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 743/B, IČO: 00653501

ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o poskytovaní právnych služieb, zmluvy o doprave, ako aj zmluvy s dodávateľmi rezervačného a iného informačného systému v súvislosti s ich prevádzkou a vývojom.

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV A PRÍJEMCOV, KTORÝM BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

Prevádzkovateľ pri svojej obchodnej činnosti využíva viacero sprostredkovateľov a dodávateľov, pričom niektorí z nich v nevyhnutnom rozsahu pristupujú k osobným údajom spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa. S osobnými údajmi z tohto dôvodu prichádzajú do styku najmä:

 • VISITERO s.r.o. so sídlom Svätoplukova 3230/5, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 77714/B , IČO: 46467831

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť.

Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb príjemcom, ak povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá Prevádzkovateľovi všeobecne záväzný predpis, ak je sprístupnenie osobných údajov dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou alebo príjemcom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú obchodnú zmluvu, ďalej subjektom, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorené zmluvy o spolupráci, zmluvy o obchodnom zastúpení, zmluvy o preprave.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ poskytnuté osobné údaje nezverejňuje.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO INÝCH KRAJÍN

Prevádzkovateľ vykonáva prenos osobných údajov do krajín EHS a tretích krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia nasledovné práva, ktoré si môže uplatniť ústne (informácie budú poskytnuté po preukázaní jej totožnosti), písomne alebo elektronicky:

a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú;

b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

f) právo na presnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;

g) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov;

h) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť, upraviť alebo zamedziť prístup na stránku alebo jej obsah, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

Hľadať