Cestovné poistenie

Európska cestovná poisťovňa

 

Logo Európska cestovná poisťovňa

CK HITKA ponúka komplexné cestovné poistenie v spolupráci s Európskou cestovnou poisťovňou.

Výhodami je hlavne krytie bežných športov na rekreačnej úrovni (vrátane lyžovania a snowboardingu), poistenie stornopoplatku a núdzová nepretržitá linka.

Poistenie PLUS má výhodu poistenia bez ohľadu na vek, možnosť 100% preplatenia stornopoplatkov a poistenie aj akútnych stavov existujúcich a chronických ochorení.

KOMPLEXNÉ cestovné poistenie ŠTANDARD

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 8,80 16,60 18,20 30,70 - 32,80 47,80 - 67,60 92,60 - -
Rodina (€) - - - 29,85 36,10 - 54,00 63,80 - 104,00 139,50 171,90
 • Cena platí za osobu pre poistenie ŠTANDARD Európa (platí tam aj Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael), možné objednať aj poistenie ŠTANDARD Svet (ceny na vyžiadanie).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 700 €, rodina do 1.400 €), zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (300.000 €), úrazové poistenie (15.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (100.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 1.700 €),...
 • Poistenie do 70 rokov.

KOMPLEXNÉ cestovné poistenie PLUS

Cena zájazdu

do 240  € do 340  € do 500  € do 850   € do 1000 € do 1200 € do 1700 € do 2400 € do 2650 € do 3500  € do 5000 € do 7000 €
Jednotlivec (€) 15,50 21,30 26,90 40,90 - 52,00 69,50 - 99,60 141,80 - -
Rodina (€) - - - 55,30 60,60 - 85,60 108,70 - 145,30 210,30 306,80
 • Cena platí za osobu pre poistenie PLUS Európa (platí tam aj Egypt, Tunisko, Maroko, Izrael), možné objednať aj poistenie PLUS Svet (ceny na vyžiadanie).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (náhrada storno poplatkov bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (bez spoluúčasti, do dojednanej poistnej sumy), batožiny (jednotlivec do 1.000 €, rodina do 2.000 €), zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (350.000 €), úrazové poistenie (34.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby (právna pomoc 3.400 €),...
 • Poistenie bez obmedzenia veku.

VŠEOBECNÉ INFO K POISTENIU ŠTANDARD A PLUS

 • Cena poistky Jednotlivec (viď vyššie uvedená cenová tabuľka) je určená sumou objednávky poistených osôb vydelenej počtom poistených osôb.
 • Cena poistky Rodina (viď vyššie uvedená cenová tabuľka) je určená sumou objednávky poistených osôb.
 • Pod rodinou sa rozumie skupina až 7 osôb cestujúcich spolu (nemusia byť vo vzájomnom príbuzenskom vzťahu ani žiť v spoločnej domácnosti) poistených na rovnakej poistnej zmluve, z toho maximálne 2 dospelí a 5 detí do 18 rokov.
 • Poistenie je možné pre cesty s dĺžkou do 22 dní (pri poistení do 240 € je maximálna dĺžka zájazdu 5 dní).
 • Výmena osoby v uzatvorenej poistke nie je možná.
 • Ponúkané poistenie zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), prerušenia cesty (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy), batožiny, zachraňovacích nákladov (20.000 €), liečebných nákladov (350.000 €), úrazové poistenie (17.000 €), zodpovednosti za škodu na veci a zdraví (200.000 €), asistenčné služby,...
 • Ponúkané poistenie zahŕňa bežné letné (potápanie, horolezectvo, rafting, windsurfing...) a zimné športy (lyžovanie, snowboarding - poistené je aj jazdenie mimo zjazdoviek za predpokladu, že sa neporušuje žiadne miestne nariadenie, zákaz a pod.).
 • Pre cesty, ktoré boli zakúpené pred uzatvorením poistenia, sa poistenie storno poplatku začína 10. dňom po dojednaní poistnej zmluvy, okrem prípadov úmrtia a úrazu poisteného či živelnej pohromy na jeho majetku.
 • Poistenie storno poplatku sa vzťahuje na základe 1 príčiny aj na všetkých rovnocenne poistených rodinných príslušníkov a max. 3 ďalšie rovnocenne poistené spolucestujúce osoby, pričom všetci musia byť poistení na rovnakej poistnej zmluve.
 • Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100 € si poistený hradí sám a následne mu budú po splnení všetkých povinností poisťovňou preplatené.
 • COVID 19: cestovné poistenie platí v plnom rozsahu v krajinách, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí SR a zároveň ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) označilo ako bezpečné.
  Pri vycestovaní do krajiny, ktorá nie je vyhlásená za bezpečnú a/alebo je červená na európskom cestovateľskom semafore ECDC, sa poistná ochrana nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s ochorením COVID 19 (tie, ktoré sa ho netýkajú, sú štandardne poistené).
  Ak klient vycestuje do zahraničia v súlade s odporúčaniami a opatreniami Ministerstva zahraničných vecí SR a európskeho cestovateľského semaforu ECDC a počas pobytu sa ocitne v karanténe a nemôže sa preto vrátiť domov v plánovanom termíne, poistenie sa mu predĺži na dobu trvania karantény. Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou (napr. ubytovanie a strava) nie sú poistením kryté.
  Pri kúpe zájazdu do bezpečnej krajiny vzhľadom na COVID 19 platí poistenie storna a prerušenia cesty v plnom rozsahu. Ale poistenie storna neplatí, ak dôvod na storno alebo prerušenie cesty súvisí s epidémiou alebo pandémiou.

POISTENIE NA SLOVENSKU

 • Cena: 1,80 € /osoba /deň. Cena platí za osobu pre poistenie Domáci cestovný ruch (občania SR cestujúci na Slovensku).
 • Zahŕňa poistenie storno poplatku (spoluúčasť 10%, do dojednanej poistnej sumy ale max. 1.000 € /osoba), batožiny (do 700 € resp. do 1/4 poistenej sumy), pátrania a záchrany Horskou službou (7.000 €), úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť úrazom (1.700 €), zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví (10.000 €).
 • Poistenie bez obmedzenia veku.
 • Pri poistnej sume nad 1.000 € /osoba je potrebné použiť komplexné cestovné poistenie Štandard alebo Plus.
 • V prípade záujmu o poistenie storno poplatku bez spoluúčasti je potrebné použiť komplexné cestovné poistenie Plus.

ONLINE OBJEDNÁVKA POISTENIA

Cestovné poistenie ONLINE

Cestovné poistenie ONLINE

 

Dokumenty ku kOMPLEXNéMU cestovnému poisteniu objednanému po 1.6.2020

Poistenie pre prípad úpadku

​Certifikat Uniqa 301121 [Kliknite a potiahnite pre presunutie] ​

Certifikat Uniqa 301120

V UNIQA poisťovňa, a.s. má CK HITKA uzatvorené povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie. Poistenie je dojednané na poistnú sumu 78.000,00 EUR a vzťahuje sa na obdobie od 1.12.2020 do 30.11.2021 (resp. predtým od 1.9.2020 do 30.11.2020). V prípade záujmu vám v kancelárii radi predložíme príslušný certifikát k poistnej zmluve. Prečítajte si aj Informačný dokument o poistnom produkte - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.

 

Iné poistenia

Alpenverein

Členstvo v Oesterreichischer Alpenverrein prináša výhodu celoročného poistenia úrazov a ochorení spôsobených v rámci športov vo voľnej prírode (napr. rôzne "adrenalínové" športy) a počas dopravy na miesto aktivity a späť, hradenie nákladov pri záchrannej akcii, repatriáciu zo zahraničia, poistné krytie voči tretím stranám v Európe v prípade ujmy na zdraví alebo majetku, poistenie právnej ochrany v Európe a poistenie zodpovednosti. Zároveň vám ponúka výrazné zľavy na alpských chatách a v mnohých outdoorových predajniach. Objednať si ho môžete napr. v predajni Yak & Rysy na Košickej 37M v Bratislave resp. na http://horskyklub.sk.

Ročný členský príspevok na rok 2019 (platnosť 01.09.2018-31.01.2020):

 • dospelý (26 - 60 rokov) ... 61 €
 • senior (od 65 rokov), junior (19 - 27 rokov), vdovec/vdova/zdravotne postihnutý ... 47 €
 • mladistvý (do 18 rokov) ... 25 €

Bližšie informácie o poistení Alpenverein

Carré Neige

Poistenie Carré Neige platí okrem iného aj na lyžovanie / snowboardovanie mimo vyznačených zjazdoviek (za predpokladu že je v dosahu vlekov daného strediska). Objednať si ho môžete v CK HITKA, nakoľko to nie je možné dodatočne. Predáva sa na dobu platnosti permanentky.

Existujú 3 typy:

 • Carré Neige: Lyžovanie, snowboardovanie, sánkovanie, hľadanie a záchrana, choroba a úraz počas pobytu. Cena 2,90 € /osoba /deň. Poistný limit 50.000 €.
 • Carré Neige Integral: Ako Carré Neige ale kryje aj prípadné storno permanentky a lyžiarskych kurzov/škôlok z dôvodu úrazu či choroby, rozvodu, straty zamestnania, krádeže dokladov... Cena 3,60 € /osoba /deň. Poistný limit 1.000 € /osoba alebo 5.000 € /udalosť pred pobytom a 50.000 € počas pobytu.
 • Carré Neige Nordic: Výhradne na bežky. Cena 1,30 € /osoba /deň (na 5-14 dní jednotná cena 6,50 € /osoba).

Toto poistenie platí len pre Francúzsko, môže sa stať, že v niektorých strediskách je miesto neho ponúkané iné nápodobné poistenie (napr. Assur'Glisse s cenou 3,00 € /1 osoba /1 deň).

Bližšie informácie o poistení Carré Neige 

Hľadať