Všeobecné zmluvné podmienky

Poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK

CK HITKA má pre prípad úpadku CK v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z. a 186/2006 Z.z. uzavreté poistenie zájazdu v UNIQA poisťovňa, a.s.

 

1.0 Zmluvné vzťahy

1.1 Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou HITKA s.r.o. (ďalej CK HITKA či CK) a objednávateľom zájazdu (ďalej len objednávateľ) vzniká na základe hociktorej z uvedených troch možností: a) uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva), b) potvrdením zo strany CK písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, c) úhradou ceny zájazdu alebo zálohy objednávateľom.

1.2 Potvrdením zmluvného vzťahu sa CK HITKA zaväzuje, že objednávateľovi a všetkým ďalším účastníkom zájazdu v jeho zmluve (ďalej len objednávateľ) obstará cestovnou kanceláriou HITKA vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd) alebo objednávateľom individuálne objednanú kombináciu služieb. Akékoľvek ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v základnej a vopred pripravenej ponuke môžu byť poskytnuté s nárokom na zaplatenie týchto služieb.

1.3 Potvrdením zmluvného vzťahu objednávateľ dosvedčuje, že do zmluvného vzťahu vstupuje dobrovoľne a súčasne sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú sumu za objednanú službu, resp. kombináciu služieb cestovného ruchu. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú len tie služby, ktoré sú dohodnuté podľa bodu 1.1.

1.4 Služby nad rámec základnej ponuky alebo služby objednávateľom individuálne objednané budú účtované spolu s prirážkou v hodnote spravidla 20 % z ceny objednaných služieb.

1.5 Pre CK HITKA potvrdením zmluvného vzťahu vzniká právo na zaplatenie ceny služby alebo jej časti vopred.

1.6 Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo pobyt pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť uviesť už pri objednávaní služieb.

1.7 Katalóg alebo iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, Všeobecné zmluvné podmienky či Všeobecné informácie k zájazdom vrátane pokynov na zájazd sa považujú za súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu. Aj v prípade, že sú uvedené len na internete.

1.8 Objednávateľ sám zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov a požiadaviek, ktoré uviedol za seba a aj za ostatných účastníkov zájazdu do Zmluvy o obstaraní zájazdu.

1.9 Zájazdom pre účely Zákona č. 281/2001 Z.z. a 186/2006 Z.z. je len taká vopred pripravená kombinácia služieb, ktorá je uvedená v tomto zákone.

1.10 Pri objednávke zájazdu cez predajcu (t.j. sprostredkovateľskú CK či CA) je CK HITKA povinná vydať objednávateľovi zájazdu cestovné doklady iba v prípade plnej úhrady ním objednaných služieb zo strany tohto predajcu v prospech účtu CK HITKA.

1.11 V prípade, ak predajca nezaplatí plnú cenu zájazdu resp. objednaných služieb, CK HITKA objednávateľovi zájazdu cestovné doklady vydať nemusí. Ak z dôvodu nezaplatenia objednaných služieb zo strany predajcu nevydá CK HITKA objednávateľovi zájazdu cestovné doklady, uplatňuje si tento náhradu výlučne u predajcu, kde svoj zájazd či služby objednal. Súčasne platí, že ak CK HITKA nedostala od predajcu platbu za zájazd či objednané služby v plnej výške, má sa za to, že objednávateľ svoju objednávku stornoval k termínu nedodržanej splatnosti platby, akceptujúc pritom storno podmienky CK HITKA, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi objednávateľom zájazdu a CK HITKA.

2.0 Rezervácia

2.1 Rezervácia miest môže byť objednávateľom uskutočnená osobne, telefonicky alebo písomne. Rezervácia bude zrušená, pokiaľ nie je do CK HITKA do 2 kalendárnych dní (ak nie je dohodnutý iný termín) doručená riadne vyplnená a podpísaná Zmluva o obstaraní zájazdu a v dohodnutom termíne zaplatená záloha v CK HITKA (alebo doručený hodnoverný doklad o jej zaplatení).

2.2 V prípade, že objednávateľ zájazdu má záujem o služby na vyžiadanie, skladá vopred garančnú zálohu vo výške min. 10 % z ceny týchto služieb (výška zálohy je závislá od termínu zájazdu či pobytu). Aj takýto vzťah sa už pokladá za objednávku zájazdu. Po potvrdení služieb platí objednávateľ obratom doplatok, v prípade správy o už obsadených kapacitách mu CK HITKA vráti garančnú zálohu v plnej výške. V prípade storna na vyžiadanie objednaných služieb platia storno podmienky v zmysle bodu 4.0.

3.0 Ceny

3.1 Ceny zájazdov a súvisiacich služieb sú uvedené na webovej stránke, v katalógu príp. na ponukovom liste, alebo platia ceny dohodnuté medzi zmluvnými partnermi na základe ich individuálnej objednávky. Ceny služieb, platených v CK, sú v EUR (ak nie je uvedené inak) vrátane DPH. Vo väčšine prípadov, najmä pri lyžiarskych zájazdoch, ide o ceny balíkové, pri ktorých nie je možné oddeliť cenu ubytovania od ceny lyžiarskej permanentky či naopak.

3.2 Ceny zájazdov CK HITKA sú konečné a zahŕňajú všetky povinné platby, platené v CK HITKA. Naviac je možné objednať len prípadné služby za príplatok, ich objednanie je už ale dobrovoľné.

3.3 Zľavy sa poskytujú zo základných cien zájazdov CK HITKA uvedených v cenových tabuľkách. Na webovej stránke resp. v ponuke uvedené konkrétne zľavy platia iba pre lyžiarske zájazdy do francúzskych Álp. Pri objednávke zájazdu do inej destinácie ako Francúzsko môže byť zľava primerane znížená, alebo aj vôbec neposkytnutá (podľa toho, či ide o vlastný produkt CK HITKA, o ponuku prebranú od iného touroperátora, alebo o príležitostnú kapacitu). Z povinných, ani z nepovinných príplatkov sa zľavy neposkytujú. Pokiaľ nie je uvedené inak, zľavy nie je možné vzájomne kumulovať ani prenášať, pri viacerých zľavách platí zľava najvyššia. Zľava neplatí vo vybraných termínoch (napr. FREE SKI a pod.). Zľavu si musí objednávateľ zájazdu nárokovať sám a hneď pri objednávaní zájazdu. Inak nárok na zľavu zanikne. Odpočet zľavy sa realizuje pri doplatku plnej ceny zájazdu. Zľavy verným zákazníkom a zľavy za skorý nákup zájazdov platia len pri kúpe zájazdu priamo v CK HITKA.

3.4 CK HITKA si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu ceny zájazdu v prípade obecných úprav napr. pohonných hmôt, prepravných taríf (t.j. dopravných nákladov), pri aktualizácii cien za doplnkové služby z dôvodu zmien poplatkov (DPH a iné) a pod. O týchto zmenách je CK HITKA povinná informovať svojich klientov najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Oprava ceny zájazdu či služby môže byť urobená aj dodatočne ak je zrejmé, že ide o omyl resp. chybu v kalkulácii, alebo keď sa cena výrazne odlišuje od iných cien či od cien zahraničného partnera. Objednávateľovi však uvedenými zmenami nevzniká právo zrušiť zájazd alebo pobyt bez úhrady storno poplatku. 

3.5 Objednané zájazdy a súvisiace služby sú splatné ihneď vo výške 50 % z ceny vrátane celej ceny poistenia. Doplatok ceny zájazdu musí byť zaplatený najneskôr 42 dní pred nástupom na zájazd alebo k pobytu. Vo výnimočných prípadoch (oneskorená objednávka či rozšírenie služieb v období do 45 dní pred nástupom a pod.) je cena zájazdu alebo služby splatná ihneď jednou čiastkou.

3.6 Objednávateľ je povinný sám sledovať termín na platbu zálohy alebo doplatku ceny zájazdu, prípadne iných objednaných služieb alebo súvisiacich platieb. V prípade nedodržania termínu zálohy alebo doplatku uvedeného v zmluve o obstaraní zájazdu, ak objednávateľ ani po výzve CK HITKA platbu nezrealizuje, môže CK HITKA objednávateľovi účasť na zájazde jednostranne zrušiť a jeho miesto obsadiť iným účastníkom. Objednávateľ súčasne v takom prípade akceptuje stornopodmienky podľa odstavca 4.1.

3.7 V základnej cene zájazdu sú zahrnuté len tie služby, ktoré sú uvedené pri jednotlivých ponukách zájazdov ako služby, ktoré cena zahŕňa. Pri zájazdoch CK HITKA to platí aj pre účasť organizátora zájazdu (tento pritom nevykonáva služby kvalifikovaného sprievodcu, len v dohodnutom čase pomáha pri organizácii vlastného zájazdu!). Ostatné služby sú uvedené ako služby za povinný alebo nepovinný príplatok.

3.8 Objednávateľ môže cenu za zájazd a súvisiace služby uhradiť výlučne medzibankovou platbou z účtu na účet, alebo priamym vkladom na účet CK HITKA. Kópiu dokladu o úhrade je však povinný obratom doručiť alebo poslať do CK HITKA. Hotovostné platby osobne v CK HITKA (prípadne cez poštu) už odo dňa 01.04.2015 možné nie sú. V prípade skupiny je možné, aby svoje platby posielali jednotliví účastníci na účet CK HITKA aj samostatne. Použitý variabilný symbol však musí byť vždy rovnaký pre celú skupinu. Za evidenciu platieb a úplnosť celkovej platby, ako aj za dodržanie termínov ich splatnosti zodpovedá za celú skupinu objednávateľ zájazdu.

 

4.0 Stornopodmienky

4.1 Pri zrušení účasti na zájazde alebo pobyte prihlásených účastníkov (príp. zrušení iných objednaných služieb) platí objednávateľ nasledovný stornovací poplatok:

  • 10 % z ceny všetkých objednaných služieb, ak príde k zrušeniu účasti do 45 kalendárnych dní pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
  • detto 50 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 45. až 36. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
  • detto 80 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 35. až 20. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
  • detto 90 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas 19. až 14. kalendárneho dňa pred nástupom na zájazd alebo pobyt,
  • detto 100 % z ceny, ak príde k zrušeniu v dobe počas posledných 13 kalendárnych dní pred dňom nástupu na zájazd alebo pobyt (alebo účastník na zájazd či pobyt nenastúpi).

4.2 Vo výnimočných prípadoch, keď objednávateľ v CK HITKA objednáva zájazd resp. produkt inej cestovnej kancelárie alebo produkt s prísnejšími stornopodmienkami než tie uvedené v bode 4.1, tak akceptuje pre takýto individuálny prípad súčasne aj nové prísnejšie stornopodmienky, uvedené spravidla pod cenníkom daného produktu. Špeciálne stornopodmienky platia aj pri objednávke plavieb (uvedené vo Všeobecných informáciách o plavbách) a stáží na monoposte F1 prípadne s nimi súvisiacich služieb (uvedené na prihlasovacom tlačive pre stáž F1 / F3 v časti Všeobecné podmienky predaja).

4.3 Pri požiadavke na zmenu termínu alebo služby v už objednanom zájazde alebo pobyte zo strany objednávateľa tomuto budú účtované storno poplatky podľa ods. 4.1. Takáto zmena je spravidla hodnotená ako zrušenie pôvodnej objednávky a urobenie novej objednávky.

4.4 Pri čiastočnom storne účastníka (-ov) z dvojice alebo skupinky ubytovaných v jednom byte (izbe) vyplynie z takejto situácie pre objednávateľa zájazdu povinnosť uzatvoriť novú zmluvu o obstaraní zájazdu (čím stará zmluva stratí platnosť), v ktorej bude zaznamenaný nový typ bytu (izby) a tiež tejto novej situácii v súlade s ponukou CK HITKA prispôsobená nová cena zájazdu. Konkrétny byt (izba) už bude totiž obsadený menším počtom osôb.

4.5 V prípade, že účastník autobusového zájazdu nenastúpi k vlastnému zájazdu bez predchádzajúceho avíza o stornovaní svojej účasti na zájazde, bude jeho neúčasť pri odchode autobusu považovaná za stornovanie jeho zájazdu. Jeho neúčasť na zájazde ale nemá vplyv na typ bytu, v ktorom mal byť ubytovaný. Pre ďalších účastníkov, ubytovaných v tomto byte, sa už teda nič nemení.

4.6 V prípade, že objednávateľ zabezpečí miesto seba včas náhradníka, miesto stornopoplatku 10 - 100 % zaplatí len manipulačný poplatok 10,00 EUR za 1 osobu. V prípade výmeny osoby posledných 14 pracovných dní pred dňom začatia zájazdu je tento manipulačný poplatok zvýšený na sumu 15,00 EUR,- Sk /1 osoba. V prípade zmeny účastníka viac ako 30 dní pred termínom zájazdu sa manipulačný poplatok nevyžaduje. Nový objednávateľ (účastník) v takom prípade vždy súhlasí bez výhrad so zmluvou, uzatvorenou pôvodným objednávateľom. Úhrada uvedených manipulačných poplatkov môže byť vyrovnaná aj znížením výšky po zájazde vracanej kaucie.

5.0 Reklamácie

5.1 Objednávateľ je povinný, v prípade že chce reklamovať chybne poskytnutú službu v rozsahu odstrániteľnej vady, kontaktovať v tejto veci bezodkladne a na mieste organizátora zájazdu, prípadne ak tento nie je prítomný (napr. pri zájazdoch s individuálnou dopravou), kompetentného zástupcu zahraničného partnera CK HITKA, uvedeného v pokynoch na cestu a pobyt (tento potom pôsobí v pozícii poverenej osoby) a žiadať odstránenie chybnej služby na mieste. V prípade, že takáto chyba bude obratom odstránená, pokladá sa reklamácia za vybavenú bez nároku na ďalšie odškodnenie.

5.2 Organizátor zájazdu je oprávnený prijímať sťažnosti a reklamácie na chybne poskytnuté služby v rozsahu odstrániteľnej vady a tieto na mieste riešiť, pokiaľ objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne. Nie je však oprávnený rozhodovať o neodstrániteľných vadách.

5.3 V prípade chybne poskytnutej služby s vadou neodstrániteľného charakteru je objednávateľ pre neskoršie uplatnenie prípadného nároku na odškodnenie za chybne poskytnutú službu povinný urobiť na mieste písomný záznam s vyjadrením zástupcu CK HITKA. V prípade individuálnej dopravy (resp. bez prítomnosti priameho zástupcu CK HITKA) rieši objednávateľ chybne poskytnutú službu neodstrániteľného charakteru podobným spôsobom, ale s vyjadrením zástupcu zahraničného partnera (vrátane jeho pečiatky), uvedeného v pokynoch na cestu a pobyt. Podpisom organizátora zájazdu či jeho prípadnou poznámkou na písomnom zázname, urobenom na mieste objednávateľom reklamujúcim chybne poskytnutú službu, sa táto reklamácia nepokladá za uznanú, ani za oprávnenú. Posúdiť opodstatnenosť reklamovanej vady neodstrániteľného charakteru môže len priamo CK HITKA, ktorá v primeranej lehote vec posúdi a zašle objednávateľovi oficiálne písomné vyjadrenie v prípade, že tento predtým zašle do CK HITKA svoju oficiálnu písomnú reklamáciu či sťažnosť s priloženým písomným záznamom, urobeným na mieste. Prípadná poznámka organizátora zájazdu na takomto písomnom zázname sa pokladá len za informatívnu a urobenú výlučne pre potreby CK HITKA.

5.4 Bez vyššie uvedeného písomného záznamu nebude možné plnohodnotne a zmysluplne vyriešiť prípadnú reklamáciu objednávateľa, ani mu zrejme uznať akékoľvek nároky za chybne poskytnutú službu. Písomný a zrozumiteľný záznam potrebný pre uznanie nárokov za chybne poskytnutú službu by mal objednávateľ doručiť do CK HITKA preukázateľne a hlavne bezodkladne (najlepšie do 7 dní od skončenia zájazdu), inak sa právo na uznanie akýchkoľvek nárokov z titulu chybne poskytnutej služby zrejme stane nevymáhateľným a zanikne.

5.5 Reklamáciu chybne poskytnutej služby by mal objednávateľ doručiť do CK HITKA najlepšie bezodkladne v písomnej, presnej, jasnej, pravdivej, zrozumiteľnej a úplnej forme. Inak môže byť odmietnutá. Reklamáciu nemôže nahradiť písomný záznam, uvedený v bode 5.4, tento môže byť len jej súčasťou.

5.6 Pri zájazdoch s vlastnou dopravou si prekonanie rečovej bariéry pri akomkoľvek styku s kompetentným zástupcom zahraničného partnera CK HITKA (či pri riešení poistnej udalosti a pod.) zabezpečuje v plnej miere sám objednávateľ zájazdu. Pod kompetentným zástupcom zahraničného partnera CK HITKA je možné chápať každého zodpovedného pracovníka takejto partnerskej zahraničnej agentúry (ide teda o poverenú osobu). Tento preto nemusí byť označený menovite.

5.7 Nepriaznivé počasie alebo nedostatok snehu na zjazdovkách nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy ani nevytvára žiadny nárok na poskytnutie akejkoľvek zľavy. Údaje týkajúce sa veľkosti stredísk, počtu a druhu prepravných zariadení v nich alebo údaje o vybavení stredísk službami, o funkčnosti verejne prístupných objektov (plaváreň a pod.) uvedené v katalógu alebo na webovej stránke sú len informačné a nemajú priamu súvislosť ani s CK, ani s priebehom vlastného zájazdu.

5.8 V zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa týmto CK HITKA ešte pred uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. pred zaslaním objednávky, informuje objednávateľa zájazdu, prípadne služby, na možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch, ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov. Súčasne uvádzame odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu: http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146.... Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk).

 

6.0 Poistenie

6.1 Objednávateľovi odporúčame byť počas trvania zájazdu vždy primerane poistený a mať uzatvorené minimálne poistenie úrazu a liečebných nákladov v zahraničí, ako aj poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu. Cestovné poistenie môže objednávateľ uzatvoriť v CK HITKA pri uzatváraní zmluvy (ako celý komplexný balík vrátane poistenia prípadného storno poplatku), alebo individuálne mimo CK HITKA, avšak s rizikom nepoistenia prípadného storno poplatku. Poistná zmluva, resp. zmluvný vzťah o poistení vždy vzniká výhradne len medzi objednávateľom a poisťovňou. Za predloženie poisťovňou požadovaných dokladov v prípade vzniku poistnej udalosti je zodpovedný výlučne objednávateľ, resp. účastník, nie však CK HITKA. Prípadné vystavenie náhradných dokladov na požiadanie objednávateľa bude toto zo strany CK HITKA spoplatnené. Cestovné komplexné poistenie v obvyklom balíku nezahŕňa náklady na vyhľadávanie osôb. Ak teda chce niekto takýto rozšírený poistný balík, musí si ho v CK HITKA sám vyžiadať (cena poistenia je potom vyššia).

6.2 Pokiaľ objednávateľ neuzatvorí v Zmluve o obstaraní zájazdu súčasne aj cestovné poistenie a nepožiada ani písomne najneskôr 14 dní pred konaním cesty s uvedením potrebných údajov o zabezpečenie, resp. sprostredkovanie cestovného poistenia na cestu a pobyt, CK HITKA má za to, že objednávateľ si pre všetky osoby, zahrnuté do jeho Zmluvy o obstaraní zájazdu zabezpečuje poistenie individuálne, inde či v inej forme. Objednávateľ je v takom prípade pri akejkoľvek poistnej udalosti plne zodpovedný (z hľadiska poistenia a finančného krytia) za takýchto účastníkov zájazdu, zahrnutých do jeho Zmluvy o obstaraní zájazdu a je zodpovedný okrem iného aj za miestnu či dodatočnú úhradu finančných nákladov, vyvolaných prípadnou poistnou udalosťou. CK HITKA tak nenesie ani morálnu zodpovednosť. V prípade iného poistenia ako uzatvoreného v CK HITKA nie je objednávateľ povinný preukázať sa pred odchodom na zájazd poistnou kartou príslušnej poisťovne, resp. už do Zmluvy o obstaraní zájazdu uviesť názov tejto poisťovne, príp. číslo poistky. CK HITKA tieto skutočnosti ani nezisťuje a má za to, že objednávateľ si poistenie vybavil niekde inde, alebo ho nechce vôbec. Jeho zodpovednosť z titulu poistnej udalosti za ním prihlásených účastníkov zájazdu, uvedená v tomto bode vyššie, sa tým však nijako neznižuje.

6.3 Objednávateľ je povinný sám sa oboznámiť s rozsahom poistenia, ako aj so všeobecnými poistnými podmienkami poisťovne, s ktorou prostredníctvom CK HITKA uzatvorí cestovné poistenie. Objednávateľ si je teda okrem iného vedomý aj toho, na aké lyžiarske trate a terény mu ním uzatvorené poistenie postačuje. So všetkými týmito skutočnosťami je povinný oboznámiť aj ostatných účastníkov zájazdu uvedených v jeho Zmluve o obstaraní zájazdu. Objednávateľ sám zodpovedá za zdravotný stav ním prihlasovaných osôb, ktorý by mal zodpovedať charakteru ponúkaného zájazdu.

Objednávateľ zájazdu uzavretím zmluvného vzťahu s CK HITKA potvrdzuje, že sa ešte pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámil s podmienkami uzatvorenia poistnej zmluvy prostredníctvom IPID dokumentu (informačný dokument o poistnom produkte).

IPID dokument si objednávateľ zájazdu stiahne z webovej stránky CK HITKA alebo si vyžiada jeho doručenie e-mailom či predloženie osobne. Vo vlastnom záujme ho potom podpísaný (aj v mene ďalších účastníkov ním objednaného zájazdu) pošle resp. doručí do CK HITKA. 

6.4 Rodné číslo je pre CK HITKA nepovinný a nepotrebný údaj, nevyžaduje ho preto.

6.5 Preukázateľná zodpovednosť CK HITKA za škody na živote, zdraví a majetku sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

7.0 Ostatné ujednania

7.1 CK HITKA si vyhradzuje právo na zmenu nepodstatných a nevýrazných podmienok zmluvy pred začatím zájazdu a počas zájazdu, pokiaľ sa tým nezvýši cena zájazdu. Objednávateľovi tým však nevzniká právo na odstúpenie od zmluvy, ani na zrušenie zájazdu alebo pobytu bez úhrady storno poplatku. Za zmenu nepodstatných a nevýrazných podmienok zmluvy sa okrem iného pokladajú: drobné zmeny v programe zájazdu podľa momentálnej situácie, zmena typu (štandardu) autobusu, zmena typu (štandardu) ubytovania, t.j. rekreačného bytu, štúdia, apartmánu, hotelovej izby a pod. V prípade rozdielu ceny pri takýchto nepodstatných zmenách zmluvy bude vzniknutý preplatok v prospech objednávateľa obratom tomuto objednávateľovi vrátený. Vyrovnanie tohto rozdielu ceny sa súčasne pokladá aj za úplnú náhradu škody.

7.2 CK HITKA si vyhradzuje právo aj na zmenu podstatných a výrazných podmienok zmluvy pred začatím zájazdu a počas zájazdu. Objednávateľ má v takom prípade právo sa rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút (storno poplatkov). Svoje rozhodnutie musí objednávateľ písomne oznámiť CK HITKA v lehote, určenej v prípadnom návrhu na zmenu zmluvy, ktorý písomne obdrží zo strany CK HITKA. Ak túto lehotu objednávateľ nedodrží, pokladá sa za to, že s navrhnutou zmenou zmluvy súhlasí. Za zmenu podstatných a výrazných podmienok zmluvy sa pokladá: zrušenie zájazdu, zrušenie autobusovej prepravy, zmena strediska alebo lokality za inú a posun začiatku aj konca zájazdu o viac ako 24 hodín.

7.3 Ak CK HITKA zruší zájazd v lehote 21 kalendárnych dní a viac pred termínom (t.j. dňom) jeho začatia, nemá objednávateľ právo ani nárok na náhradu škody v akejkoľvek forme a rozsahu. Ak CK HITKA odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím, môže objednávateľovi ponúknuť iný zájazd v podobnej kvalite. Pokiaľ takýto zájazd ponúknuť nemôže alebo oň objednávateľ záujem nemá, CK HITKA obratom vráti objednávateľovi všetky ním poskytnuté platby v plnej výške. Ak CK HITKA zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní (t.j. 20 a menej) pred termínom (t.j. dňom) jeho začatia, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody. V prípade, že využije ponuku na zmenu zmluvy, nárok na náhradu škody stráca.

7.4 CK HITKA je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi pokyny na zájazd. Pokyny na zájazd sa posielajú len na jednu adresu, udanú objednávateľom. V prípade, že 7 dní pred odchodom objednávateľ ešte pokyny na zájazd nemá, odporúčame bezodkladne a bez vyzvania o tom informovať CK HITKA, aby zabezpečila nápravu. Prípadné neskoršie doručenie pokynov neoprávňuje objednávateľa na odstúpenie od zmluvy. Ak sa objednávateľ posledných 7 dní pred odchodom sám neozve, CK HITKA predpokladá, že objednávateľ obdržal pokyny na cestu včas a úplné. CK HITKA nie je povinná zabezpečovať skoršie odoslanie pokynov na cestu, ako je uvedené vyššie. Je v záujme objednávateľa zájazdu, aby si sám skontroloval pravdivosť údajov v dokladoch potrebných na čerpanie služieb (vouchery a pod.). Ak tak neurobí, nemôže si neskôr nárokovať žiadne dodatočné plnenie zo strany CK HITKA.

7.5 Zrealizovaná platba za zájazd nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil zájazdu napr. v dôsledku chybne udaných údajov v Zmluve o obstaraní zájazdu, pokiaľ sa nedostavil v pokynoch na cestu určený deň a hodinu na miesto odchodu alebo včas na miesto pobytu, alebo bol vrátený z hraníc pre nedodržanie colných či iných predpisov. Zmeny podstatných či nepodstatných podmienok zmluvy uvádzané v bodoch 7.1 až 7.5 či v bode 7.12 objednávateľ nepokladá za také, ktoré by jemu alebo ním prihláseným účastníkom zájazdu mohli spôsobiť stratu dobrého pocitu z dovolenky či stratu radosti z dovolenky.

7.6 Minimálny počet účastníkov zájazdu s prepravou autobusom s kapacitou do 21 miest je 18 účastníkov, s kapacitou do 28 miest 24 účastníkov a s kapacitou do 49 resp. 52 miest 35 účastníkov. Uvedené platí aj v prípade využitia kombinovanej prepravy (autobus - vlak). Minimálny počet účastníkov zájazdu so špeciálnou vlakovou prepravou predstavuje aspoň 90 % obsadených miest z celkovej kapacity miest tohto špeciálneho vlaku. Ak sa z takéhoto dôvodu vlakový zájazd neuskutoční, bude tento zájazd realizovaný s obvyklou prepravou autobusom (prípadne s kombinovanou prepravou autobus - vlak), pričom cena zájazdu sa primerane zníži. Spomínaná zmena prepravy nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, ani nevytvára žiadny nárok na poskytnutie inej zľavy ako je uvedené. Pri nižšom počte platiacich účastníkov, ako sú uvedené minimálne počty, môže byť zájazd zrušený bez náhrady v zmysle bodu 7.3. Dovtedy objednávateľom uhradená suma za objednané služby mu bude v takom prípade vrátená v plnej výške.

7.7 V prípade mimoriadne náročných ciest si CK HITKA vyhradzuje právo stanoviť hornú aj dolnú vekovú hranicu klientov, prípadne požadovať od klientov odporučenie od ich lekára pre takúto cestu. Pri účastníkoch zájazdu mladších ako 15 rokov (ale aj tam, kde si to vyžaduje zdravotný stav účastníka), zabezpečí objednávateľ zájazdu aj účasť a dohľad ďalšej sprevádzajúcej osoby, zodpovednej za účastníka mladšieho ako 15 rokov. V prípade účasti na zájazde osôb vo veku 15 až 18 rokov bez sprievodu dospelej osoby (ktorá je automaticky zdpovednou osobou) je nutný súhlas zákonného zástupcu.

7.8 Pokiaľ nebolo medzi CK HITKA a objednávateľom v jednotlivých prípadoch dohodnuté inak, CK HITKA v rámci svojich služieb nezabezpečuje cestovné doklady či iné doklady, víza a pod.

7.9 Účastník zájazdu je povinný riadiť sa pokynmi organizátora zájazdu už pred nástupom do autobusu či do vlaku, resp. pri nakladaní či vykladaní batožiny a rovnako aj počas vlastného pobytu v stredisku, pokiaľ sa to týka organizácie a zabezpečenia priebehu zájazdu a jeho časového programu. Ak sú v autobuse pri sedadlách bezpečnostné pásy, je každý účastník zájazdu povinný sa nimi počas jazdy riadne pripútať. Ak sú účastníkom zájazdu deti, ktoré majú pri prevoze v aute povinnosť použiť detskú sedačku, platí takáto povinnosť aj pri preprave v autobuse, ak je tento vybavený bezpečnostnými pásmi. Ak účastník zájazdu, prípadne jeho alebo jemu zverené dieťa, cestujú nepripútaní, konajú tak výlučne na vlastné riziko a len na vlastnú zodpovednosť.

7.10 Účastník autobusového zájazdu zabezpečí jednotlivo označenie svojej batožiny (okrem príručnej) svojím priezviskom.

7.11 V prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojím nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním organizátora zájazdu, vodičov alebo iných účastníkov zájazdu (napr. hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným požitím alkoholu, drog a pod.), hrubo porušuje pokyny organizátora zájazdu, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje autobus alebo vlak, je takéto konanie pokladané za porušenie podstatnej náležitosti zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK HITKA resp. organizátor zájazdu je tak oprávnený vyvodiť voči nemu postih vrátane zadržania kaucie alebo jej časti v prospech CK HITKA, neposkytnutia niektorej z ďalších služieb počas zájazdu alebo aj vylúčenia z prepravy, prípadne aj z celého zájazdu. V prípade nutnosti je teda CK HITKA oprávnená pri vzniku uvedených okolností na mieste a jednostranne zrušiť zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie za nevyužité služby. Na uvedené jednostranné zrušenie zmluvy je postačujúca ústna forma. Takto postihnutý účastník si ďalšiu prepravu či ubytovanie zabezpečí sám na vlastné náklady a jeho batožina (pokiaľ si ju nezoberie sám) bude za poplatok prepravená naspäť do východzieho miesta zájazdu. Nadmerná konzumácia alkoholu (t.j. obmedzujúca ostatných účastníkov zájazdu) pred a počas autobusovej prepravy je zakázaná, v autobuse aj vo vlaku je zákaz fajčiť. Pokiaľ vinou účastníka zájazdu vzniknú CK HITKA akékoľvek škody, vyhradzuje si CK HITKA právo na primerané finančné odškodnenie od tohto účastníka. Po dobu trvania zájazdu nesmú klienti prechovávať žiadne omamné drogy či iné omamné látky. Ak sa tak aj stane, koná sa tak proti vôli CK HITKA a táto v takom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť z toho plynúcu.

7.12 CK HITKA si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu trasy a neskorší príchod do cieľa autobusovej či vlakovej prepravy z dôvodov preplnených ciest, kalamít, lavín, zdržaní na hraniciach, technickej poruchy autobusu a pod., ktoré CK nemôže nijako ovplyvniť. Ani pri potrebe prepravy dvoch-troch skupín (do dvoch-troch samostatných stredísk) jedným autobusom sa prípadné zdržanie nepokladá za porušenie zmluvy, ani nevytvára nárok na zľavu. Za porušenie zmluvy sa tiež nepokladá pristavenie menšieho autobusu (minibusu) a ani takáto situácia tak nevytvára nárok na zľavu. CK HITKA však musí účastníkov zájazdu informovať o uvedených skutočnostiach najneskôr v pokynoch na cestu. Za cieľ autobusovej prepravy na lyžiarsky zájazd sa pokladá príchod do strediska na miesto na to určené miestnymi pravidlami. Znamená to, že preprava autobusom nemusí byť realizovaná až pred rezidencie alebo hotely, v ktorých budú účastníci zájazdu ubytovaní. Za súčasť štandardnej prepravy sa pokladá aj výnimočné využitie miestnej linkovej dopravy na kratšie vzdialenosti (spravidla z údolia do strediska a späť). V takom prípade ale lístky na takúto dopravu hradí CK HITKA.

7.13 Objednávateľ berie na vedomie, že právna zodpovednosť organizátora zájazdu (tento neplní funkciu sprievodcu zájazdu) resp. zástupcu CK HITKA sa vzťahuje len na činnosť bezprostredne spojenú s programom zájazdu, nie na individuálnu, voľnú časť jeho pobytu.

7.14 Objednávateľ a účastníci zájazdu zbavujú CK HITKA zodpovednosti za všetky náhodné udalosti (dôsledkom ktorých je okrem iného škoda na zdraví, náhrada za stratu zárobku, zmarená dovolenka, nehoda, požiar, úraz, krádež, poškodenie či strata vecí a pod.) ak ich tieto postihnú počas zájazdu, ale nezavinila ich priamo CK HITKA. Pre prípady náhodných udalostí si tak objednávateľ indivudálnym spôsobom a teda sám a vo vlastnom záujme vopred zabezpečí pre seba (a pre ním na zájazd prihlásené osoby) primerané poistenie a akúkoľvek škodu vzniknutú z titulu náhodnej udalosti si bude uplatňovať výlučne z tohto svojho poistenia.

7.15 Objednávateľ svojím podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručením písomnej objednávky potvrdzuje: a) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s kompletnou ponukou CK HITKA, b) že sú mu známe Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA s.r.o. ako aj Všeobecné informácie o zájazde a súhlasí s nimi, c) že porozumel všetkým tam uvedeným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi okolnosťami a povinnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ďalších účastníkov zájazdu, uvedených v jeho Zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne v písomnej objednávke zájazdu či kombinácie služieb a že títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami splnomocnili. Objednávateľ svojím podpisom na zmluve o obstaraní zájazdu okrem súhlasu so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK HITKA (ktoré nepožaduje podpisovať samostatne) tiež súčasne prejavuje svoj súhlas (aj súhlas ním na zájazd prihlásených účastníkov), aby ním poskytnuté osobné údaje všetkých účastníkov zájazdu boli CK HITKA spracované v súlade s platným znením zákona č. 428/2002 Z.z. resp. spracovaná v súlade s platným znením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

7.16 Objednávateľ zájazdu nepokladá žiadnu z vyššie uvedených zmluvných podmienok za neprimeranú, diskriminačnú, v rozpore s dobrými mravmi, resp. za takú, ktorá by zakladala výraznú nerovnosť zmluvných strán a zmluvu o obstaraní zájazdu uzatvára dobrovoľne a z vlastnej vôle.

7.17 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA platia od  01.06.2017 do 30.09.2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky zmluvné alebo dohodnuté podmienky platné pre predchádzajúce obdobia. Každý objednávateľ zájazdu obdrží Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA po vyžiadaní z jeho strany aj v tlačenej podobe vrátane certifikátu pre poistenie zájazdu.

7.18 Tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK HITKA platia primerane taktiež aj pre stáže F1 a krsty (s tam upravenými podmienkami špeciálne pre stáže na monopostoch F1) resp. pre ponuku na letnú sezónu 2017 a 2018.

Hľadať